Liiketoimintaan integroitu riskienhallinta – 8 tapaa riskienhallinnan merkityksen viestintään

Tuloksen tekeminen vaatii hyvää ja tehokasta riskienhallintaa. Hyvä riskienhallinta varmistaa voitot ja onnistumiset sekä suojaa odottamattomilta uhkilta.

Iso väärinymmärrys on, että riskienhallinta kuuluisi riskienhallintapäällikölle. Riskienhallintapäällikön työ on tuoda yritykselle työkalut ja prosessit, joita riskienhallinta vaatii. Suurin osa itse riskienhallintatyöstä tapahtuu kuitenkin operatiivisella tasolla, jossa  työntekijät päivittäin pitävät silmällä oman alueensa riskejä.

Riskienhallinnan merkitys on kasvanut joka toimialalla. Mitä epävarmemmiksi ja arvaamattomammiksi liiketoimintaympäristö kehittyvät kriisien, konfliktien ja murrosten myötä, sitä olennaisemmaksi riskienhallinta muuttuu. Riski itsessään ei kuitenkaan ole negatiivinen asia. Tehokas riskienhallinta vähentää toki negatiivisten seurausten vaikutusta, mutta sen tehtävänä on myös maksimoida mahdollisuuksien hyödyntäminen ja kasvu. Jotta riskienhallinnan hyödyt saadaan täysimääräisesti käyttöön, tulee sen olla osa yrityksen toiminnan DNA:ta. Jokaisen työntekijän tulee pitää riskienhallintaa osana työtehtäviään. Tässä artikkelissa tutustumme riskienhallinnan keskeiseen rooliin yritystoiminnassa ja käymme läpi 8 tapaa, jolla sitä voi korostaa koko organisaatiossa.

Riskien tunnistaminen ja arviointi

Riskienhallinta auttaa yritystä tunnistamaan ja arvioimaan potentiaalisia riskejä, jotka voivat vaikuttaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen. Riskien tunnistaminen ja arviointi on koko yrityksen tehtävä.

Riskien minimointi

Riskienhallinta auttaa yritystä kehittämään toimenpiteitä riskien vaikutusten vähentämiseksi. Riskien minimoinnin mahdollistavat esimerkiksi kattavien liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmien (Business continuity Plans) tekeminen.

Mahdollisuuksien hyödyntäminen

Riskienhallinta ei keskity vain negatiivisten vaikutusten minimointiin, vaan myös mahdollisuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Kuten riskit, myös mahdollisuudet tulee tunnistaa, arvioida ja hallita systemaattisesti.

Resurssien tehokas kohdentaminen

Riskienhallinta auttaa yritystä kohdentamaan resurssit tehokkaasti niihin toimenpiteisiin, joilla on suurin vaikutus riskin vähentämiseen ja liiketoiminnan menestyksen edistämiseen.

Jatkuva parantaminen

Riskienhallinta edellyttää jatkuvaa parantamista ja oppimista. Riskienhallintaprosessien säännöllinen arviointi ja päivittäminen pitää huolen siitä, että organisaatio pysyy ketteränä ja pystyy reagoimaan nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja riskeihin.

Päätöksenteon tukeminen

Riskienhallinta antaa yritykselle työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla se voi tehdä tietoisempia ja parempia päätöksiä.

Sidosryhmien luottamuksen rakentaminen

Tehokas riskienhallinta auttaa yritystä rakentamaan luottamusta sidosryhmiin, kuten esimerkiksi asiakkaisiin. Kun yritys osoittaa kykynsä hallita riskejä tehokkaasti, se voi parantaa mainettaan ja houkutella uusia asiakkaita ja kumppanuuksia.

Yrityskulttuurin kehittäminen

Riskienhallinnan periaatteiden sisällyttäminen yrityksen toimintaan ja päätöksentekoon auttaa luomaan yrityskulttuurin, joka tukee menestyvän liiketoiminnan kehittämistä. Tällainen kulttuuri kannustaa työntekijöitä ottamaan vastuuta omista tehtävistään,  tunnistamaan riskejä ja tekemään yhteistyötä riskienhallitsemiseksi.

Riskitietoisuus johtaa joustavaan ja menestyvään liiketoimintaan

Menestys vaatii näkyvyyttä. Ne yritykset, jotka kykenevät ennakoimaan markkinatilanteen muutokset ja ylläpitämään resilienssiä pystyvät reagoimaan nopeammin ja selviytyvät paremmin. Riskienhallintaa ei kuitenkaan voi tehdä yksi henkilö eikä edes yksi taso organisaatiossa. Kukaan ei näe kaikkia riskejä kerralla vaan eri henkilöt näkevät oman alueensa riskit. Tästä syystä on tärkeä rakentaa yritykseen riskitietoinen kulttuuri ja toimintatapa, jossa riskienhallinnasta on päivittäisen työn lisäksi osa strategiatyötä ja johtamista. Myös tarkoituksenmukaiset riskienhallintatyökalut auttavat.

Ota yhteyttä

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.