Miten riskienhallinta tunnistaa riskejä?

Miten tunnistaa riskit ja mahdollisuudet riskienhallinnassa?

Tässä artikkelissa käsittelemme riskienhallinnan kriittisimpiä osa-alueita ja riskien tunnistamisen prosessia osana riskienhallintaa. Käymme työkaluja ja menetelmiä riskien tunnistamiseen ja keräämiseen. Tämän lisäksi sivuamme keiden organisaatiossa tulisi osallistua riskien tunnistamiseen, jotta se tukisi liiketoiminnalle ja riskienhallinnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Ennen kuin riskin voi tunnistaa, se pitäisi määritellä. Riskin määritteleminen suhteessa organisaation tavoitteisiin auttaa hahmottamaan riskitilanteiden syntyprosessia ja rakentamaan toimintamalleja riskien käsittelylle ja analysoinnille. Kun riski on määritelty, riskienhallintaprosessissa onkin aika sovitella sopivia kiikareita silmille ja ryhtyä tunnistamaan omassa liiketoimintaympäristössä vaikuttavia riskejä.

Riskien tunnistaminen

Riskien tunnistaminen saattaa vaatia alkuun pientä herättelyä ennen kuin sopiva herkkyys syntyy, mutta onneksi on olemassa monia käytännönläheisiä ja helposti omaksuttavia menetelmiä joiden avulla riskien tunnistamisessa pääsee nopeasti hyvään vauhtiin. Menestyksekkään riskienhallinnan kannalta riskien tunnistaminen on erittäin tärkeää, sillä tunnistamattomien riskien hallinta on luonnollisesti mahdotonta.

Kenelle riskien tunnistaminen kuuluu?

Systemaattisen riskien tunnistamisen pohja on eri rooleissa toimivien ihmisten välinen yhteistyö. Osa työntekijöistä vastaa käytännön töistä kun toiset taas toimivat hallinnossa. Molempia näistä näkökulmista tarvitaan, että organisaation toimintaan liittyvät riskit saadaan tunnistettua kokonaisvaltaisesti.  Toiminnan kannalta kriittiset näkemykset saattavat erota organisaation sisällä huomattavastikin. Eri kokemustaustojen ja asiantuntemusten tuominen yhteen valottaa tilannetta huomattavasti.

Asenne ratkaisee tässäkin asiassa. Kun riskien tunnistamiseen otetaan kriittinen, mutta kuitenkin ennakkoluuloton lähestymistapa ollaan jo puolimatkassa kohti onnistunutta riskien tunnistusta.

Tunnistaminen kannattaa aloittaa karkeilla tunnistusmenetelmillä, jotka luovat kokonaiskuvan vallitsevasta tilanteesta. Vasta sen jälkeen kannattaa edetä kohti yksityiskohtaisempia menetelmiä.

Riskien tunnistusmenetelmiä

Kokemusten ja tilastojen kerääminen

Lähes kaikki riskienhallintaprosessit alkavat luontevasti kokemusten ja tilastojen keräämisellä, sillä ne muodostavat erinomaisen pohjan tarkastelun pohjaksi. On hyvin todennäköistä, että useimmat riskit ovat toteuttuneet aiemmin joko omassa organisaatiossa tai muualla. Kokemukseen pohjautuvaa tieto on mahdollista kerätä myös oman organisaation ulkopuolisilta toimijoilta. Esimerkiksi viranomaiset, vakuutusyhtiöt ja asiantuntijat tuottavat kattavaa riskitietoa tunnistamisen pohjaksi.

Riskien tarkistuslistat

Kokemustietojen keräämisen lisäksi erilaiset tarkistuslistat tarjoavat erinomaisen työkalun riskien tunnistamisherkkyyden kasvattamiseksi. Näissä tarkistuslistoissa luetellaan tavallisesti kaikkein tyypillisimpiä riskije ja niin avulla on mahdollista pohtia koskettaako kyseinen riski oman yrityksen toimintaa ja missä määrin. Riskiesimerkkilistat auttavat myös luokittelemaan tunnistettuja riskejä, mistä kerromme lisää jatkossa.

Riskienhallinnan riskityöpajat

Riskintunnistamismenetelmistä sosiaalisimpia ovat epäilemättä erilaiset riskityöpajat. Niitä voidaan vetää joko omalla porukalla tai ulkopuolisen asiantuntijan vetämänä, mutta lopputulokset riippuvat täysin osallistujien innostuksen tasosta. Työpajoja voi myös pitää useita riippuen siitä millä tasolla liikutaan.

Bow-Tie -riskientunnistusmenetelmä

Bow-Tie on riskien tunnistamiseen käytetty yksinkertainen menetelmä, jossa riski kuvataan aiheuttajan, tapahtuman, seurauksien ja kontrollien kautta. Työpaja on suositeltavaa aloittaa vapaamuotoisella keskustelulla, jonka aikana aihealueeseen liittyviä ajatuksia esitetään avoimesti ja ne kirjataan ylös esimerkiksi muistilapuille tai fläppitaululle

Riskien ja riskitilanteiden tarinallistaminen

Tarinallistaminen on hieman hienostuneempi menetelmä, jolla pyritään kuvaamaan riski tarinamuodossa. Tarina alkaa suojattavien kohteiden yksilöimisellä näihin kohteisiin kohdistuvia riskien tunnistamiseksi. Tämän jälkeen kartoitetaan uhkatekijät ja sen jälkeen pyritään tunnistamaan haavoittuvuudet, joiden hyödyntämisestä syntyvät uhkaskenaariot.

5 x Miksi -menetelmä riskien tunnistamiseen

5 x Miksi on erinomainen riskientunnistusmenetelmä pienissä ryhmissä hyödynnettäväksi. Kysymällä systemaattisesti viisi Miksi-kysymystä päästään kiinni riskien todellisiin aiheuttajiin.

Yleisesti ottaen riskityöpajat ovat oiva työkalu riskienhallinnan käynnistämiseksi. Ne saattavat kuitenkin olla myös ajankäytön suhteen haasteellisia järjestettäviä.

Ota yhteyttä

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.