Riskienhallintateot 2023

Riskienhallinta on kriittinen menetelmä liiketoiminnan kehittämiseksi. Graniten Riskienhallintateot 2023 on riskienhallinnan käytännön haasteita ja mahdollisuuksia käsittelevä seminaari.

Asiakasarvo ja riskienhallinta

Perinteisesti riskienhallinta on nähty ensisijaisesti keinona suojella organisaatioita mahdollisilta tappioilta ja minimoida negatiivisten tapahtumien vaikutukset. Riskienhallinnalla on kuitenkin merkittävä rooli organisaatioiden strategiassa ja erityisesti asiakasarvon luomisessa, joka jää usein hyödyntämättä.
Asiakasarvo ja riskenhallinta -webinaarissa  Graniten Jukka Nieminen kertoo miten riskienhallinta voi palvella organisaatioita asiakasarvon tuottamisessa.

Riskienhallinnan jalkauttaminen

Riskienhallinnan jalkauttaminen organisaation kaikille tasoille on tärkeää, koska se mahdollistaa näkyvyyden organisaation koko riskitilanteeseen. Riskienhallinnan jalkauttaminen auttaa organisaatiota tunnistamaan, arvioimaan ja priorisoimaan toiminnassaan ilmeneviä riskejä. Kun kuva riskitilanteesta on ajan tasalla ja kattava, se luo organisaatiolle mahdollisuuden ryhtyä ennakoiviin toimiin uhkien vähentämiseksi ja mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Riskienhallinnan jalkauttaminen -webinaarissa Graniten Riku Puro ja Antti Pekkala keskustelevat Anora Group Oyj:n Roger Saarikankaan kanssa siitä, miten riskienhallinta jalkautetaan käytännössä ja mitä hyötyä siitä on.

 

Granite-tuotekehitys

Nopeasti muuttuva markkinatilanne luo jatkuvasti uusia tietotarpeita päätöksenteon tueksi. Organisaatioiden on kyettävä olemaan joustavia ja tunnistamaan epävarmoihin poliittisiin, taloudellisiin ja ympäristöolosuhteisiin liittyvät riskit ja reagoitava niihin nopeasti. Graniten tuotekehitystä tehdään asiakaslähtöisesti ja se pyrkii mahdollistamaan riskien ketterä arviointi, aktiivinen seuranta ja nopeat hallintakeinot, mutta ennen kaikkea kokonaisvaltaisen riskikuvan kommunikoinnin niin, että tilanne pysyy ajantasalla ja hallinnassa.
Granite-tuotekehitys -webinaarissa Graniten Kasper Kälviäinen ja Henri Fors käyvät läpi miten Graniten työkaluja ja alustaa on kehitetty vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja mitä ohjelmistokehitykseltä on syytä odottaa vuonna 2023.

 

Ota yhteyttä

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.