Vinkkejä riskienhallinnan arkipäiväistämiseen

Nykyaikainen liiketoimintaympäristö vaatii ketteryyttä ja kykyä mukautua nopeisiinkin muutoksiin. Johtamisen ja päätöksenteon tietotarpeet kasvavat jatkuvasti ja tarkentuvat markkinoiden muutoksessa. Toiminnan tavoitteisiin kohdistuviin riskeihin on kyettävä reagoimaan nopeasti ja ennakoiden. Koska riskit ja uhkat voivat syntyä mistä tahansa organisaation tai liiketoiminnan osa-alueesta on koko organisaation osallistaminen riskienhallintaan erittäin tärkeää. Ottamalla kaikki työntekijät mukaan riskienhallinnan arkeen organisaatio pystyy tunnistamaan ja arvioimaan riskejä tehokkaammin ja laatimaan kattavamman riskienhallintasuunnitelman.
Lisäksi kun kaikki työntekijät ovat tietoisia riskeistä ja riskienhallintasuunnitelmasta, he voivat osallistua suunnitelman toimeenpanoon ja jatkuvaan seurantaan, mikä auttaa varmistamaan, että riskejä hallitaan tehokkaasti, uhkat vältetään ja mahdollisuudet hyödynnetään. Lisäksi työntekijät tunnistavat ja raportoivat todennäköisemmin riskejä niiden ilmaantuessa, jos he kokevat olevansa osa riskienhallintaprosessia. Tämä mahdollistaa riskienhallintakulttuurin luomisen yritykseen, jossa ihmiset ovat tietoisia tehtäviinsä liittyvistä riskeistä ja ryhtyvät toimiin riskien ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. Alla muutama käytännönläheinen vinkki riskienhallinnan arkipäiväistämiseen.

1. Aloita tarvittaessa alusta — puhtaalta pöydältä

Riskienhallintaa lähestytään perinteisesti yhteistyökumppanien vaatimuksesta ja ad hoc -periaatteella. Kun riskienhallintaprosessi käynnistyy rytäkällä, on usein työlästä oikaista malleja ja periaatteita myöhemmässä vaiheessa. Vanhoihin malleihin ja jo kerättyyn tietoon ei kuitenkaan kannata rakastua. On hyvin todennäköistä, että ennen systemaattisen riskienhallintaprosessin jalkauttamista kerätty riskidata on hapanta tai vähintäänkin vaillinaista. Siksi on syytä harkita vaihtoehtoa, että riskienhallinnan prosessien rakentaminen aloitetaan tarvittaessa alusta, täysin puhtaalta pöydältä.

2. Määrittele selkeästi roolit ja vastuut

Riskienhallinnan arkipäiväistämissä onnistuminen riippuu pitkälti siitä, miten riskienhallinnan käytännöt saadaan sovitettua arjen työskentelyyn. Tämä vaatii tarkkuutta riskienhallinnan rooleista vastuista. Kun tähtäät riskienhallinnan arkipäiväistämiseen, sinun tulee olla määrittää riskienhallinnan roolit ja vastuut organisaatiossa ja varmista,a että kaikki työntekijät ymmärtävät osansa riskienhallintaprosessissa.

3. Kommunikoi tehokkaasti ja monikanavaisesti

Koko organisaation kattava riskienhallintamalli ei pysy koossa itsestään. Onnistumisten varmistamiseksi on tärkeää kehittää selkeät ja johdonmukaiset viestintäkanavat joissa jaetaan tietoa riskeistä, riskienhallintatoimista ja edistymisestä.
Kun viestit riskienhallinnasta, ole selkeä ja ytimekäs. Käytä yksinkertaista kieltä ja vältä ammattikieltä.
Riskienhallinnasta viestittäessä on tärkeää räätälöidä viesti sen vastaanottajat huomioon ottaen. On hyvä huomioida yleisön erityistarpeet ja ymmärryksen taso. Esimerkiksi tekniset yksityiskohdat voivat olla sopivia riskienhallintakomitealle, kun taas yksinkertaistettu viesti voi olla tehokkaampi kun riskienhallinnasta kommunikoidaan työntekijöille.
Monikanavaisuus on etu kun viestit riskienhallinnasta, käytä siis useita kanavia. Hyödynnä sähköpostia, uutiskirjeitä, yrityskokouksia ja työntekijöiden koulutustilaisuuksia, jotta tavoitat kaikki työntekijät ja varmistat, että viesti vastaanotetaan ja ymmärretään oikein.
Monikanavaisuuden lisäksi visuaalisuus auttaa viestin ymmärtämisessä. Kaaviot, kuvaajat ja vaikkapa videot voivat olla hyödyllisiä monimutkaisten riskinhallintakonseptien viestimisessä ja selkeän ja ytimekkään esityksen riskeistä ja riskienhallintatoimista.

Tärkeintä riskienhallinnan viestinnässä on kuitenkin säännöllisyys. Kun kommunikoi riskienhallinnasta säännöllisesti autat pitämään kehitystä yllä ja asian ajankohtaisena työntekijöille. Älä kuitenkaan unohda, että parhaimmillaan riskienhallinnan viestintä on kaksisuuntaista. Kun kannusta työntekijöitä esittämään kysymyksiä ja antamaan palautetta riskienhallintaprosessista heidän sitoutumisensa riskienhallinnan prosessiin kasvaa.

4. Ylläpidä läpinäkyvää riskienhallintakulttuuria

Tullakseen osaksi toiminnan arkipäivää on riskienhallinta sidottava toiminnan tavoitteisiin. Ensimmäinen askel tähän on riskienhallintakulttuurin läpinäkyvyys. Kommunikoi avoimesti riskeistä, riskienhallintatoimista ja edistymisestä. Tämä voi auttaa rakentamaan luottamusta ja lisäämään työntekijöiden sitoutumista ja osallistumista riskienhallintaprosessiin.

5. Ota työntekijät mukaan riskien tunnistamiseen ja tee siitä heille merkityksellistä

Tehokas keino tuoda riskienhallinta arkipäivään on ottaa työntekijät mukaan riskien tunnistamiseen. Kun työntekijöille annetaan mahdollisuus (työkalut) tunnistaa ja raportoida riskejä esimerkiksi ehdotuslaatikon tai säännöllisten riskiarviointien avulla, riskienhallinnasta tulee osa tehtyä työtä. Muista kuitenkin roolien määrittely ja vastuutus toiminnan eri osioille: Määritä riskienhallinnan rooleja ja vastuualueita organisaation eri osastoille tai ryhmille. Esimerkiksi lakiosasto voi olla vastuussa asiaankuuluvien määräysten noudattamisen varmistamisesta, kun taas IT-osasto voi olla vastuussa kyberriskien hallinnasta.

6. Tarjoa koulutusta

Tarjoa työntekijöille koulutusmahdollisuuksia riskienhallinnan periaatteista, tekniikoista ja työkaluista. Anna selkeät ohjeet ja ohjeet: Anna työntekijöille selkeät ja yksityiskohtaiset ohjeet ja ohjeet, joita on noudatettava, ja hahmotellaan heidän roolinsa ja vastuunsa riskienhallintaprosessissa.

7. Tunnista, tunnusta ja palkitse riskienhallintaonnistumista

Tunnusta ja palkitse työntekijöitä heidän panoksestaan riskienhallinnassa. Jaetut onnistumiset ja menestystarinat auttavat työntekijöitä ymmärtämään riskienhallinnan hyödyt koko organisaatiolle, mutta myös omalle työlleen.

8. Hyödynnä tekniikkaa

Hyödynnä teknologiaa ja data-analytiikkaa riskien tunnistamisessa, arvioinnissa ja hallinnassa. Nykyaikainen riskienhallintateknologia auttaa ymmärtämään ja käsittelemään suuria tietomääriä ja esittämään riski helposti ymmärrettävällä tavalla. Teknologialla voidaan automatisoida riskien tunnistamis- ja arviointiprosessi, mikä auttaa tunnistamaan mahdolliset riskit nopeammin ja tarkemmin. Tarkoituksenmukaiset riskienhallintatyökalut tekevät riskienhallinnasta määrämuotoista ja vertailukelpoista, mutta mahdollistaa myös riskitilanteen visuaalisen ja ymmärrettävän avaamisen ja visualisoinnin.

Tuloksia käytännön riskienhallinnasta

Kun haluat tietää miten riskienhallinta tuodaan osaksi liiketoiminnan strategiaa ja tulosohjausta käytännön tasolla osallistu Graniten veloituksettomaan riskienhallintawebinaarin. Varaa paikkasi täällä!


Kirjoittanut
Antti Pekkala
LinkedIn

Ota yhteyttä

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.