Helppoa ja tehokasta riskienhallintaa Granitella | Graniten asiakkaita

Riskienhallintaa Granitella

Graniten riskienhallintaratkaisut asiakkaidemme menestyksen tukena.

Riskienhallinta on monipuolinen työkalu liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen. Riskienhallintaa onkin mahdollista lähestyä hyvin monelta eri kantilta, ja oikeista riskienhallintamenetelmistä on varmasti yhtä paljon näkemyksiä kuin on riskiasiantuntijoitakin.

Pohjimmiltaan riskienhallinta on kuitenkin asia, joka koskee kaikkia yrityksiä tavalla tai toisella, mutta huomattavan monissa organisaatioissa sitä ei tehdä lainkaan. Tämä erittäin harmillista, sillä harva se viikko voi kuulla pulmista ja liiketoimintahaasteista, joihin systemaattinen ja oikeiden työkalujen tukema riskienhallinta olisi löytänyt ratkaisun nopeasti ja tehokkaasti.

Periaatteessa riskienhallinnan perusteet ja tavoitteet ovat kaikille organisaatioille samat, eli pienentää toiminnalle haasteita ja pulmia aiheuttavia riskejä ja tehdä lisää tilaa paremmille menestymismahdollisuuksille, riskienhallinnan tuottamat tulokset riippuvat organisaation riskikypsyydestä. Tämän lisäksi myös keinoista, joilla tavoitteisiin pyritään vaikuttavat merkittävästi.

Graniten asiakaskunnassa kokonaisvaltainen riskienhallinta tuottanut erinomaisia tuloksia. Graniten riskienhallintaratkaisujen tukemana useat yritykset ja organisaatiot ovat onnistuneet nostamaan riskienhallinnan toimintansa keskiöön.

Monipuoliset ja helppokäyttöiset riskienhallinnan työkalut yhdistettynä oikeaan kehitysasenteeseen tuottavat taatusti tuloksia ja tukevat riskienhallintakeskeisen kehitys- ja johtamiskulttuurin kehittymistä. Tämä on tärkeää, sillä riskienhallinta on ennen kaikkea tiedolla johtamisen työkalu.

Alla voit perehtyä siihen, mitä asiakkaamme ovat saaneet aikaiseksi Graniten riskienhallintatyökaluilla.


LähiTapiolaLähiTapiola on keskinäinen vakuutusyhtiö, joka palvelee henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita. Kahdestakymmenestä alueellisesti vahinkovakuutusyhtiöistä koostuvalla yrityksellä on 1,6 miljoonaa asiakasta ja noin 3400 työntekijää.

Finanssialan toimijana LähiTapiolan toimintaa säätelevät monet velvoitteet niin EU:n kuin Suomenkin lainsäädännössä, joten riskienhallinta aina riskien tunnistamisesta ja riskien arvioimisesta alkaen ovat irrottamaton osa LähiTapiolan toimintaa.

Yhtiöryhmän muodostuminen synnytti tarpeen liiketoimintamallien yhdenmukaistamiselle ja luonnollisesti riskienhallinnan periaatteet kuuluivat osaksi näitä yhdenmukaistamistavoitteita.

LähiTapiolan riskienhallintatarpeita kokonaisuutena palveleva järjestelmä koettiin kehityksen kivijalaksi, joten LähiTapiola valitsi riskienhallintatyökalukseen Graniten. Graniten riskienhallintatyökalun ominaisuudet mahdollistivat yhdenmukaisen riskienhallinnan koko ryhmän laajuudelta.

LähiTapiolan toiminnassa tuloksekkaan riskienhallinnan kannalta on tärkeää, että niin koko organisaation, kuin yksittäisten yhtiöidenkin riskitilanne on helposti hahmotettavissa. Graniten riskienhallintatyökalut mahdollistivatkin riskien ja riskien arviointien keräämisen yhteen paikkaan, josta ne saatiin kätevästi tukemaan päätöksentekoa ja suunnittelua. Tämä ominaisuus jätti riskienhallintaa aiemmin vaikeuttaneen riskitietojen metsästämisen ja monimutkaisen päivittämisen historiaan.

Graniten riskihallintatyökalut sujuvoittivat LähiTapiolan sisäisten riskien tunnistamista, riskien arviointia kuin myös korjaavien toimenpiteiden ohjaamista merkittävästi.

Yhtiöryhmän riskienhallinnan yhdenmukaistamisen tukemiseksi Graniten riskienhallintapalveluun oli vaivatonta luoda riskirekistereitä, riskirakenne ja myös riskiluokittelu.

Graniten helppokäyttöisestä ja ketterästä riskienhallintatyökalusta tuli nopeasti osa LähiTapiolan toiminnan arkea ja riskienhallinnan vuosikelloa.

Sisäisen riskienhallintatyön lisäksi Graniten riskienhallintatyökalu otettiin organisaatiossa myös laajemmin käyttöön. LähiTapiola käyttää Granitea myös asiakastyön vaatimassa riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa.

Graniten riskienhallintatyökalu vapauttaa riskienhallinnan osaamisen kehityksen ja päätöksenteon tueksi. Ajantasainen tilannekuva koko organisaation riskeistä mahdollistaa riskienhallinnan resurssien ja tuen ohjaamisen sinne missä sitä eniten kaivataan.Pohjolan VoimaPohjolan Voima on energiakonserni, jonka toiminta on kriittistä niin talouden kuin yhteiskunnankin toimintavalmiuden kannalta. Pohjolan Voiman toimialan huomioiden on luonnollista, että riskienhallinta on oleellisessa osassa Pohjolan Voiman toimintaa. Niin lainsäädäntö kuin toiminnan tärkeys ovat tehneet riskienhallinnasta erittäin tärkeän johtamistyökalun Pohjolan Voimalle.

11 tytäryhtiön ja 25 voimalaitoksen organisaatiolla, joka tuottaa 20 % kaikesta Suomessa kulutetusta sähköstä, erityisesti strateginen riskienhallinta on välttämätön työkalu toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Riskienhallinnan tekeminen vaatimusten mukaan on esimerkiksi välttämätöntä ympäristölupien saamiseksi

Arjen riskienhallintatyö tarkoittaa Pohjolan Voimalle sitä, että jokainen Pohjolan Voiman tytäryhtiöistä vastaa omasta riskienhallinnastaan. Pohjolan Voiman keskusorganisaatio puolestaan johtaa riskienhallintaa koko konsernin laajuudelta.
Konsernitason riskienhallinta tehdään Graniten riskienhallinnan työkalujen avulla.

Ennen Graniten riskienhallintatyökalujen käyttöönottoa Pohjolan Voimalla yritettiin vastata liiketoimintaympäristön riskienhallintavaatimuksiin yhtiön itse kehittämällä riskienhallintajärjestelmällä, mutta aikaan saadut tulokset eivät olleet riittäviä.
Riskienhallinnan työkalun on tuettava työtä tekemällä siitä mahdollisimman helppoa, ettei kriittisiä riskienhallinnan vaiheita, kuten riskien säännöllistä tunnistamista ja riskien arviointia laiminlyödä.

Säännöllisyys ja systemaattisuus ovat Pohjolan Voiman riskienhallinnan kulmakiviä ja Graniten riskienhallintatyökalun toiminnallisuudet mahdollistivat ne. Oman kankean riskityökalun jatkokehittämisen sijaan Pohjolan Voima valitsi strategisen riskienhallintatyönsä tueksi Graniten riskienhallintatyökalun.

Graniten riskienhallintatyökalun käyttöönoton jälkeen konsernitason riskienhallinta on kehittynyt merkittävästi aiempaa sujuvampaan suuntaan. Riskienhallintaa helpottava, käyttäjäystävällinen palvelu on lisännyt intoa riskienhallinnan tekemiseen ja mahdollistanut riskienhallinnasta saatavien tulosten hyödyntämisen. Riskit saadaan kätevästi hallintaan ja riskienhallintapalvelun automaattiset ominaisuudet pitävät huolen, että riskit myös käsitellään ja korjaustoimenpiteet toteutetaan.

Graniten raportoinnin avulla hallitustason riskienhallintaa on helppoa seurata ja tehdä toiminnan kannalta merkittäviä päätöksiä, jotka perustuvat ajantasaiseen tietoon.Palmiaksi yleisimpiä syitä riskienhallinnan aloittamiselle on lainsäädännön muutokset tai sidosryhmien vaatimukset. Tämän lisäksi on kuitenkin organisaatioita, joissa riskienhallinnan edut on tunnistettu jo ennen kuin niitä aletaan vaatia ulkopuolisten toimesta.

Hyvin usein ensimmäinen riskienhallintatyökalu, joka otetaan käyttöön riskienhallinnan tarpeiden tunnistamisen jälkeen, on excel- tai muu vastaava taulukkolaskentaohjelma.

Excel on monikäyttöinen työkalu, mutta riskienhallinnan tuloksellisen kehittämisen kannalta riittämätön ratkaisu.

Näin todettiin myös Palmialla, joka hankki Graniten riskienhallintatyökalun käyttöönsä yhdenmukaistaakseen riskienhallinnan toimintamallit.

Laaja-alaisesti tärkeää palvelutoimintaa tekevälle organisaatiolle riskienhallinta onkin yksi tärkeimmistä johtamisen apuvälineistä.

Graniten riskienhallintapalvelun käyttöönotossa merkittäviä tekijöitä olivat palvelun joustavuus ja ennen kaikkea se, että riskihallintatyökalu palvelee koko Palmian organisaatiota. Riskienhallinnan tarpeet ovat kriittisiä Palmian kaikilla toiminta-alueilla.

Graniten riskienhallintatyökalun avulla Palmian liiketoiminnan strateginen suunta on löytänyt oikean suunnan. Systemaattinen riskien tunnistaminen ja arviointi mahdollistavat päätöksien tekemisen ajantasaisen tiedon pohjalta.

Graniten riskienhallintatyökalujen ansiosta tunnistettuihin riskeihin ollaan kyetty varautumaan. Myös Palmian johto on kyennyt ottamaan esiin kohonneet ongelmatilanteet huomioon huomattavasti systemaattisemmin kuin aiemmin.

Palmialle Granite on täysiverinen johtamistyökalu.


Kokeile Granitea ilmaiseksi

Kiinnostavat käyttäjäystävälliset riskienhallintatyökalut? Graniten digitaalisiin riskienhallintapalveluihin on helpointa tutustua kokeilemalla niitä täysin ilmaiseksi 30 päivän ajan.