Kehitä työturvallisuutta Graniten avulla | Granite.fi

Kehitä työturvallisuutta Graniten avulla

Graniten työturvallisuustyökalut asiakkaidemme apuna.

Työturvallisuus on tärkeä ja monisyinen aihe, josta saa helposti aiheen niin pitkään kuin lyhyeenkin keskusteluun. Lähes jokainen yritys on tänä päivänä tunnistanut työturvallisuuden merkityksen omalle liiketoiminnalleen, olivatpa sen perimmäiset lähtökohdat sitten hyvinvoinnissa tai taloudellisissa näkökulmissa.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kumpikaan näistä näkökulmista olisi ristiriidassa keskenään, kun työturvallisuutta tarkastellaan kehittämisen näkökulmasta. Molempien lopputuloksena on toimintavalmiudeltaan eheämpi ja kulttuuriltaan työturvallisuusorientoituneempi organisaatio.

Pohjimmiltaan työturvallisuuden kehittäminen ei ole erityisen vaativaa.

Työturvallisuuden kehittämiseen suunnitellut ratkaisut, kuten Graniten työturvallisuustyökalut aina työn riskien arviointipalvelusta turvallisuushavaintojen tekemiseen tarkoitettuun poikkeamailmoituspalveluun ovat helppokäyttöisiä ja raportoinniltaan mutkattomia.

Tehokkaimmatkaan työturvallisuustyökalut eivät voi korjata vinoutuneita asenteita. Jos työturvallisuutta tahdotaan oikeasti kehittää, tarvitaan muutakin kuin yleviä juhlapuheita. Kun työturvallisuuden kehittämiseen sitoutunut yritys ottaa käyttöönsä nykyaikaiset työturvallisuustyökalut, myös tulokset näkyvät nopeasti ja näkyvät niin yrityksen turvallisuuskulttuurissa kuin kassassakin.

Monet työturvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneet organisaatiot ovatkin valinneet Graniten työturvallisuustyökalut.


MSK GroupMSK Group on korkean teknologian konserni, joka toimi monialaisesti vaativassa liiketoimintaympäristössä. Kehitystyö on aina omalla tavallaan vaativa prosessi, jossa nousee esiin epämiellyttäviäkin yksityiskohtia.

MSK Groupilla herättäjänä toimi työtapaturmien odotusten vastainen lisääntyminen nopealla aikavälillä. Tämä kehitys oli vastoin organisaation itselleen asettamia tavoitteita ja sen pohjalta myös työturvallisuuden kehittämiselle asetetut maalit oli helppo asettaa.

Ensimmäisenä vaihtoon laitettiin aiemmin työturvallisuuden kehittämiseen hankittu palvelu, joka oli korvannut erilaiset taulukointityökalut. Taulukointityökaluista luopumista pidettiin työturvallisuuden kehityksen kannalta välttämättömänä, että kehittämisen pohjan luoviin tietoihin saataisiin näkyvyys.

Käytössä olleen palvelun käytettävyys ei ollut sillä tasolla, että konsernin työntekijä oltaisiin saatu tuloksekkaasti ottamaan työturvallisuuden kehitystavoitteet omikseen. Työturvallisuuden yhtenäiset mallit koettiin myös tärkeäksi tekijäksi, ja valitun työturvallisuustyökalun tuli tukea useassa eri toimipisteessä tehtyjä kehitystoimenpiteitä.

Graniten kattavasta työturvallisuuspalveluiden valikoimasta MSK Group löysi itselleen sopivan kokonaisuuden digitaalisia työturvallisuustyökaluja toimintansa kehittämiseen. MSK Group otti käyttöönsä muun muassa Graniten Työn riskit -palvelun, jolla työssä ja työskentely-ympäristössä esiintyvät riskit on mutkatonta tunnistaa ja kirjata ylös riskien arviointia varten.

Granite Työn riskit -palvelun avulla MSK Groupin työturvallisuuden tilanteesta ja tasosta saatiin luotua paikkaansa pitävä ja ajantasainen tilannekuva.

Työturvallisuuden kokonaiskuvan hahmottaminen helpottui huomattavasti ja työturvallisuuden kehittämiseen tarkoitettujen resurssien kohdentamisesta tuli hetkessä täsmällisempää.

Granite Työn riskit -työturvallisuuspalvelun lisäksi MSK Group otti käyttöön myös Granite Turvallisuushavainnot -palvelun. Granite Turvallisuushavainnot on työturvallisuuden kehittämiseen tarkoitettu digitaalinen työkalu, jonka avulla koko organisaation osallistaminen työturvallisuuden kehittämiseen onnistui mutkattomasti.

Granite Työturvallisuushavainnot -palvelun avulla kaikki MSK Groupin työntekijät voivat ilmoittaa havaitsemistaan työturvallisuusriskeistä ja työturvallisuuteen vaikuttavista poikkeamista.

Graniten työturvallisuuspalveluiden käyttöönotto sujui MSK Groupin kohdalla sutjakkaasti ja myös tulokset alkoivat näkyä nopeasti. MSK Groupin henkilöstö omaksui Graniten osaksi organisaation työturvallisuuden kehittämistavoitteita ja tämä näkyi myös työtapaturmien määrässä.

Graniten työturvallisuustyökalujen avulla työtapaturmat ja niiden aiheuttamat poissaolot vähenivät merkittävästi.Algol OyAlgol on pitkäikäinen ja perinteikäs monialakonserni, joka toimii niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Algolin arvoihin kuuluu ennen kaikkea kyky uusiutua, mutta myös luotettavuus, jonka tulee myös näkyä yrityksen kaikessa toiminnassa. On siis hyvin luonnollista, että myös työturvallisuuden systemaattinen kehittäminen on korkealla Algolin toiminnan tärkeysjärjestyksessä.

Työturvallisuuden kehittämisessä hyödynnettiin digitaalisia työturvallisuuspalveluita, mutta niiden toiminnallisuudet ja käytettävyys osoittautuivat riittämättömiksi Algolin työturvallisuustavoitteisiin nähden.

Algolin työturvallisuuskulttuurin peruspilarina toimivat erityisesti läheltä piti -tilanteet ja niiden seuraaminen, joihin käytössä olleiden työturvallisuustyökalujen ylläpitämät toimintamallit eivät antaneet riittävästi mahdollisuuksia.

Laajaa ja monialaista liiketoimintaa tekevälle organisaatiolle ei riittänyt, että työturvallisuuden kehittämiseksi kirjattiin havaintoja, mutta niihin ei saatu luotua kokonaisvaltaista näkymää työturvallisuuden edistämiseksi.

Myös työturvallisuustilannetta korjaavien toimenpiteiden vastuutus ja sitä myötä myös toimeenpano ontuivat asianmukaisen työturvallisuusratkaisun puutteesta johtuen.

Saadakseen työturvallisuuden kehittämisessä uuden vaihteen silmään, Algol valitsi Graniten työturvallisuuspalveluiden valikoimasta omiin tavoitteisiinsa parhaiten sopivan kokonaisuuden.

Granite Työn riskit -palvelun Algol valitsi tukeakseen työn vaarojen ja riskien systemaattista tunnistamista ja arviointia.

Granite Turvallisuushavainnot -työturvallisuuspalvelusta tuli Algolin työturvallisuuskehityksen tukijalka yhdessä Granite Turvakierrokset -palvelun kanssa. Näillä ketterillä poikkeamailmoitus- ja havaintopalveluilla työturvallisuuden ajantasaisen tilannekuvan luominen sujuu luontevasti ja tehokkaasti.

Tämän lisäksi Algol alkoi hyödyntää työturvallisuutensa kehittämisessä myös Graniten tapaturmailmoitustyökalua, jonka avulla ne työtapaturmat, joiden välttäminen ei Graniten työturvallisuuspalveluista huolimatta onnistunut, voidaan ilmoittaa suoraan vakuutusyhtiöön ilman tarvetta erillisille työkaluille tai lomakkeille.

Graniten palvelukokonaisuuden käyttöönotolla on ollut Algolin työturvallisuuden kehittymiseen juuri toivotun laisia vaikutuksia. Graniten työturvallisuuspalvelut ovat mahdollistaneet työturvallisuuden kehittymisen organisaation kaikilla asteilla ja osa-alueilla, sillä sen avulla Algol kykenee löytämään tehokkaasti uusia kehitysalueita.

Myös työturvallisuuden kehittämiseen varatut resurssit on saatu hyödynnettyä tehokkaasti Graniten palvelukokonaisuuden avulla.

Graniten kattava raportointi tukee kehitystä ja tulokset puhuvat puolestaan. Graniten työturvallisuuspalveluiden kokonaisuus on laskenut työtapaturmien määrää Algolilla ja kaventanut niiden laajuutta merkittävästi.


PalmiaPalmia on Helsingin kaupungin omistama palveluyhtiö, joka tuottaa kiinteistö-, ravintola-, siivous- ja turvapalveluita useissa eri kaupungeissa.

Palmian monialainen ja laaja toiminta vaatii sitoutumista erittäin kunnianhimoisiin tavoitteisiin, eivät kehitysaskeleet onnistu ilman systemaattista lähestymistapaa.

Liiketoiminnan tavoitteiden tasolla työturvallisuuden kehittäminen on tärkeä osa Palmian toimintaa ja strategista toimintavalmiutta.

Palmialla työturvallisuuden kehittämistä lähestytään riskienhallinnan näkökulmasta ja sen kehittämisen työkaluna oli aiemmin pelkästään Excel-taulukkolaskentaohjelmat. Vaikka tämä moneen taipuvainen tuote on useimmille tuttu monesta yhteydestä, Palmian tavoitteellinen kehitystyö tarkoitti, että asetettuihin tulostavoitteisiin nähden sen ominaisuudet olivat riittämättömiä.

Suuren ja monialaisen liiketoiminnan kehittäminen vaatii tuekseen kattavaa ajantasaista tietoa, mutta sitä on myös pystyttävä hyödyntämään päätöksenteon tukena. Tämä ei onnistu, jos työn vaarojen ja riskien kartoituksen tulokset ovat hautautuneet sekalaisiin mappeihin tai kartoittajien kovalevyjen syövereihin. Sinne piilotettuna ne eivät kerro mitään organisaation työturvallisuuden tilanteesta, eivätkä siitä millaisilla toimenpiteillä sitä pystyttäisiin parantamaan.

Koska Palmia oli jo aiemmin valinnut Graniten ERM -riskienhallintapalvelun riskien tunnistamisen, arvioinnin ja hallinnan edistämiseen, olivat Graniten työturvallisuuspalvelut luonnollinen valinta yhtiön työturvallisuuden kehittämiseen.

Palmia valitsi Granite Turvallisuushavainnot -palvelun ja Granite Työn riskit. Työturvallisuuden kehitystyössä ilmenee aina odottamattomia asioita, mutta oikeat apuvälineet pitävät huolen siitä, että organisaation ja työntekijöiden toimintavalmius säilyy ja palvelulupaus saadaan pidettyä.

Granite Työn riskit -työturvallisuuspalvelulla Palmia arvioi koko organisaatiossaan esiintyvät riskit työturvallisuuden näkökulmasta ja Granite Turvallisuushavainnot -työturvapalvelu tuottaa automaattisesti päivittyvän tilannekuvan organisaation työturvallisuuden haasteista ja mahdollisuuksista.

Modernien digitaalisten työturvallisuustyökalujen käyttöönotto osoittautui oikeaksi ratkaisuksi. Graniten työturvallisuuspalveluiden avulla Palmia sai kylvettyä organisaationsa kehittyvän turvallisuuskulttuurin siemenen, joka toi konkreettisia tuloksia myös käytäntöihin ja työturvallisuuden toimintamalleihin.

Graniten palvelut ovat avanneet työturvallisuusriskeihin näkyvyyden, jonka avulla työtapaturmia on onnistuttu ennakoimaan ja ehkäisemään. Graniten monipuoliset raportointityökalut ovat mahdollistaneet toisistaan poikkeavien työkohteiden turvallisuustilanteen osoittamisen, joka on yhtiön tärkeimpiä työnantaja- ja kumppanivelvoitteita työturvallisuuden osalta.

Kokeile Granitea ilmaiseksi

Kiinnostavat käyttäjäystävälliset työturvallisuustyökalut? Graniten digitaalisiin työturvallisuuspalveluihin on helpointa tutustua kokeilemalla niitä täysin ilmaiseksi 30 päivän ajan.