Millä tasolla yrityksenne riskienhallinta? | Granite.fi

Millä tasolla yrityksenne riskienhallinta?

Graniten viisiportainen riskienhallinnan kypsyysmalli.

Tuskin mikään on niin pysyvää kuin muutos. On sanomattakin selvää, että nykymarkkinoilla kyky varautua ja reagoida tuleviin muutoksiin on yksi tärkeimmistä menestyksen mahdollistajista. Useimmat yrittäjät nojaavat kylmäpäiseen uskoon ja onneen, mutta niitä ei voi missään tapauksessa pitää tuloksellisuuteen tähtäävän strategian tukijalkoina. Menestyä voi monella tapaa, mutta yksi tehokkaimmista on systemaattinen riskienhallinta.

Riskienhallinta on johdon työkalu, jonka avulla aina vain moniulotteisemmaksi muuttuvan liiketoimintaympäristön kokonaisvaltainen ymmärtäminen muuttuu huomattavasti helpommaksi. Jatkuvasti kehittyvä, dynaaminen markkinatilanne luo uusia haasteita ratkaistavaksi. Erilaiset riskit uhkaavat yritysten ja organisaatioiden suunnitelmia ja tavoitteita. Riskienhallinta on järjestelmällinen tapa pienentää liiketoiminnan osa-alueisiin kohdistuvia riskejä.

Riskien pienentämiseen on olemassa monia keinoja. Toiset niistä ovat tehokkaampia kuin toiset. Kaikkia riskejä ei voida pitää samanarvoisia. Niiden välillä voi kuitenkin olla vaikeaa tehdä eroa liiketoiminnan kiireisen arjen keskellä.

Tuloksellinen riskienhallinta ulottuukin yrityksen toiminnan kaikille osa-alueille. Käytännössä tämä on kuitenkin usein hankalammin sanottu kuin tehty, pääasiallisesti käytössä olevien työkalujen vuoksi. Yllättävän monissa tapauksissa juurisyyt juontuvat kuitenkin myös organisaation asenteesta.

Tulokselliseen riskien pienentämiseen kykeneminen on ennen kaikkea kypsyyskysymys. Epäedullisissa olosuhteissa hyvinkin mitättömiltä vaikuttavat poikkeamat ja häiriöt saattavat aiheuttaa ketjureaktion, joka saattaa uhata jopa yrityksen olemassaoloa. Useimmiten vaikeuksiin joutuneiden yritysten lähihistoriasta löytyy muutaman vuoden takainen ongelmatilanne, jonka aiheuttamasta häiriöstä ei ole kyetty toipumaan.

Toimiva riskienhallinta parantaa yrityksen reagoida muutoksiin ja toipua äkillisistä suhdannemuutoksista. Kyky toipua voi monissa tilanteissa olla tärkein menestystekijä, sillä kaikkeen ei voi varautua ennakolta. Kaikkein kilpailukykyisimmillä yrityksillä juuri riskien pienentämiseen tähtäävä kokonaisvaltainen riskienhallinta mahdollistaa menestyksen. Jotta riskejä pystytään todella pienentämään ja poistamaan menestyksen tieltä, on tärkeää, että riskienhallinta on osa käytännön liiketoimintaa ja sen suunnittelua.

Kaikki yritykset eivät kuitenkaan ole samalla viivalla myöskään riskienhallinnan osalta. Jokaisella on kuitenkin mahdollisuus parantaa omaa asemaansa ottamalla riskienhallinnan osaksi kehitystavoitteitaan.

Onnistunut riskien pienentäminen on yhdistelmä osaamista, kulttuuria ja henkisiä voimavaroja, joita tarkoituksenmukaiset palvelut, ratkaisut ja työkalut tukevat. Organisaation kypsyys määrittää pitkälti sen millaisiin tuloksiin riskien pienentämisellä voidaan saada aikaiseksi.

Meillä Granitelle on monen vuoden kokemus eri kypsyystasoilla olevista organisaatiosta. Riskienhallinnan menestyksekkään aloittamisen kannalta on erittäin tärkeää, että jokainen nykymarkkinoilla toimiva kysyy itseltään, millä tasolla oma riskienhallinta on?

 

Riskienhallinnan kypsyysmallin taso 1.

 

Graniten kehittämässä viisiportaisen riskienhallinnan kypsyysmallin ensimmäisellä tasolla organisaatiossa on tiedostettu riskienhallinnan tärkeys liiketoiminnan kehittämiselle. Useimmiten tämä taso saavutetaan varsin nopeasti. Riskienhallinta ymmärretään erittäin tärkeäksi osaksi nykyaikaista, digitaalista liiketoimintaympäristöä, varsinkin asiantuntijatasolla. Tästä huolimatta sitä ei kuitenkaan asetettu kenenkään vastuulle, eikä konkreettisia toimenpiteitä riskitilanteen kehittämiseksi ole tehty. Monissa tapauksissa haluttomuus ryhtyä konkreettisiin toimiin johtuu siitä, ettei toimettomuuden lopullista hintaa olla vielä täysin ymmärretty tai sisäistetty.

 

Riskienhallinnan kypsyysmallin taso 2.

 

Kun yrityksen riskienhallinta työssä on alettu tehdä joitakin konkreettisia, riskien pienentämiseen tähtääviä toimenpiteitä, ollaan organisaatiossa siirrytty riskienhallinnan kypsyysmallin tasolle kaksi. Useimmissa tapauksissa suurin yksittäinen taustavaikutin tähän kehitykseen ovat joko lainsäädäntö tai yhteistyökumppaneiden vaatimukset.

Nykyaikaisessa liiketoiminnassa vaatimustenmukaisuus on monella alalla ehdoton kilpailuetu, vaikka vain vaatimusten vähimmäistaso tulisikin täytetyksi. Tuloksellisesta riskien pienentämisestä kakkostasolla ei kuitenkaan voida puhua.

Riskienhallinnan työkalut ovat tällä tasolla lähes poikkeuksetta manuaalisia ja paljon henkilöresursseja vaativia.

 

Riskienhallinnan kypsyysmallin taso 3.

 

Riskienhallinnan kypsyysmallin kolmannella tasolla riskienhallintatyö on asetettu tiettyjen tahojen vastuulle. Tämä on yksi tärkeimmistä askelista siirryttäessä välttämättömyydestä kohti proaktiivista ja tuloksellisuuteen tähtäävää riskienhallintatyötä.

Kypsyysmallin kolmannella tasolla riskienhallintatyötä tehdään kuitenkin vain projektiluonteisesti tai määrätyin väliajoin. Tämä on hyvin luonteva tapa tuoda riskienhallinta osaksi organisaation kehitystä, mutta parhaat mahdolliset tulokset saattavat kuitenkin jäädä saavuttamatta.

Riskienhallinnan kypsyysmallin kolmannella tasolla toimivat organisaatiot ovat usein ottaneet käyttöön myös omaan toimintaansa sopivia menetelmiä ja malleja, mutta niitä ei ole yhdistetty osaksi käytännön liiketoimintaa.

Käytössä on useimmiten Excel ja omat määrämuotoiset lomakkeet, mutta tämän muuten niin monikäyttöisen ohjelmiston riskienhallintaan tarjoamat mahdollisuudet ovat alkaneet rajoittaa riskienhallintatyöstä syntyviä tuloksia. Siirtyminen Granite ERM -riskienhallintapalvelun kaltaisiin, nykyaikaisiin työkaluihin alkaa olla erittäin ajankohtainen, kun toiminnan tuloksellisuutta halutaan kehittää.

Riskienhallinnan kypsyysmallin taso 4.

 

Riskienhallinnan kypsyysmallin neljännellä portaalle yltävät yritykset, jotka ovat ottaneet riskien pienentämiseen tähtäävän riskienhallinnan osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Tällä riskienhallinnan kypsyystasolla riskienhallinta työntekemisen tueksi on otettu käyttöön selkeä arviointi- ja seurantaprosessi.

Tällä riskienhallinnan kypsyystasolla riskien pienentämiseen tähtäävällä riskienhallintatyöllä on merkittäviä vaikutuksia yrityksen tai organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Excelit ja muut sovelletut työkalut alkavat tällä tasolla osoittaa riittämättömyytensä toiminnan ohjaamiseen.

Automatisoidut ratkaisut, kuten Granite ERM -riskienhallintapalvelu vähentävät riskienhallinnan vaatimia henkilöresursseja ja mahdollistaa niiden kohdentamisen kaikkein tuloksellisimpiin kohteisiin.

 

Riskienhallinnan kypsyysmallin taso 5.

 

Riskienhallinnan kypsyysmallin viidennellä tasolla toimivat yritykset ja organisaatiot hyödyntävät riskienhallintaa jokapäiväisessä liiketoiminnassaan. Tällä tasolla riskienhallintaa tekevillä organisaatioilla on käytössä riskienhallintaa varten suunniteltuja työkaluja ja palveluita. Nämä riskienhallintaan tarkoitetut ratkaisut toimivat yritysten ydinprosessien ja strategian tukijärjestelmänä.

Riskienhallinnan kypsyysmallin viidennellä tasolla riskien pienentämiseen tähtäävä riskienhallinta ei myöskään ole staattinen prosessi vaan sitä optimoidaan aktiivisesti saavutettujen tulosten perusteella.
Granite Riskienhallinta

Granite Riskienhallinta on käyttäjäystävällinen riskienhallintatyökalu, jonka automaattiset ominaisuudet mahdollistavat yrityksen riskienhallinnan kehittämisen helposti ja vaivattomasti. Kun riskienhallinnan tavoitteet rakentaa kätevän ja kehitystä ohjaavan palvelun varaan, alkaa menestykselle löytyä enemmän tilaa. Voit lukea lisää Granite Riskienhallinta -riskienhallintapalvelusta palvelun sivulla ja aloittaa 30 päivän ilmaisen kokeilujakson nähdäksesi, miten riskien pienentämiseen tähtäävä riskienhallinta voi auttaa tavoitteidesi saavuttamisessa.