Helppoa ja tehokasta riskienhallintaa Granitella - Graniten asiakkaita

Riskienhallintaa Granitella

Tehokasta ja helppoa riskenhallintaa Granitella

Riskienhallinta on yksi tiedolla johtamisen tärkeimpiä peruselementtejä. Jatkuvasti kehittyvässä liiketoimintaympäristössä kenellekään ei ole varaa jättää riskienhallinnan tarjoamia kilpailuetuja käyttämättä.

Riskienhallinta ei ole rakettitiedettä, mutta sen tuloksekas toteuttaminen vaatii oikeaa asennatte ja tarkoituksenmukaisia työkaluja. Riskienhallintaan tarkoitettuja työkaluja valitessa on aina ehdottoman tärkeää suhteuttaa toiveet riskienhallinnalle asetettujen tavoitteiden mukaan. Yhdelle riskienhallinta voi olla välttämätön paha, johon yhteistyökumppanit tai lainsäädäntö velvoittavat, kun toisille riskienhallinta on strategian kivijalka.

Yhtä oikeaa tapaa tehdä riskienhallintaa ei ole, mutta organisaatiot, jotka haluavat riskienhallinnalta tuloksia, valitsevat riskienhallintatyökalukseen Graniten.


Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri


Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on kuntayhtymä, joka aloitti toimintansa vuonna 1990. Sen omistaa 18 kuntaa ja sen vastuulla on Kuopion yliopistollisen sairaalan toiminnan koordinoiminen. Kuopion yliopistollinen sairaala, eli KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta, johon kuuluu yli 30 erikoisalaa. Kokonaisuudessaan se työllistää yhteensä noin 4500 työntekijää. Tämä asettaa toiminnan kehittämisessä käytettäville työkaluille monia vaatimuksia. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri onkin valinnut Graniten nykyaikaiset riskienhallintaratkaisut..

Ennen kuin sairaanhoitopiiri valitsi Graniten riskienhallintatyökalukseen, laidansäädännön riskienhallintavelvoitteisiin vastattiin Excel-taulukkolaskentaohjelmistolla. Jokainen sairaalan yksikkö vastasi omalta osaltaan riskien tunnistamisesta ja arvioimisesta omaan exceliinsä. KYS:in laajuisessa toiminnassa riskienhallinnan tarpeet ovat kuitenkin siinä määrin kriittisiä, ettei vanha ratkaisu enää riittänyt. Varsinkin ajantasaisen tilannekuvan luominen on tuloksia tuottavan riskienhallinnan perustekijä, eikä siihen pystytä taulukkolaskentaohjelmalla. Lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ohjasivat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hakemaan moderneihin riskienhallintatarpeisiin käypää vaihtoehtoa.

Uudella riskienhallintajärjestelmällä tavoiteltiin parempaa käytettävyyttä ja tähän tarpeeseen Granite oli erinomainen ratkaisu. Riski-excleiden kankeus vaihtui joustavaan pilvipalveluun, joka madalsi kynnystä tehdä riskien kirjaamista ja arviointeja. Graniten riskienhallintatyökalujen myötä kaikki kykenevät osallistumaan riskienhallintatyöhön.

Riskienhallinnassa saadaan parhaiten tuloksia aikaiseksi, kun se kehittyy osaksi organisaation jokapäiväistä toimintaa. Näkyvyys tekemiseen on riskityön kehityksen avaintekijä. Graniten ominaisuuksista kiitetyimpiä onkin tässä tarpeessa muutosloki, johon kaikki järjestelmään tehtävät muutokset tallentuvat automaattisesti. Näin ne on helppo tarvittaessa paikantaa lähemmin tarkasteltavaksi. Systemaattinen riskien tunnistaminen ja arvioiminen Granitella tuottaa automaattisesti riskitilanteen kokonaiskuvan, mutta kehitystyön kannalta pitkä lista tunnistettuja riskejä ei kuitenkaan ole itsetarkoituksellista.LähiTapiolaLähiTapiola on keskinäinen vakuutusyhtiö, joka palvelee henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita. Kahdestakymmenestä alueellisesti vahinkovakuutusyhtiöistä koostuvalla yrityksellä on 1,6 miljoonaa asiakasta ja noin 3400 työntekijää. Finanssialan toimijana LähiTapiolan toimintaa säätelevät monet velvoitteet niin EU:n kuin Suomenkin lainsäädännössä, joten riskienhallinta aina riskien tunnistamisesta ja riskien arvioimisesta alkaen ovat irrottamaton osa LähiTapiolan toimintaa.

Yhtiöryhmän muodostuminen synnytti tarpeen liiketoimintamallien yhdenmukaistamiselle ja luonnollisesti riskienhallinnan periaatteet kuuluivat osaksi näitä yhdenmukaistamistavoitteita. LähiTapiolan riskienhallintatarpeita kokonaisuutena palveleva järjestelmä koettiin kehityksen kivijalaksi, joten LähiTapiola valitsi riskienhallintatyökalukseen Graniten.

Graniten riskienhallintatyökalujen ominaisuudet mahdollistivat yhdenmukaisen riskienhallinnan koko ryhmän laajuudelta. LähiTapiolan toiminnassa tuloksekkaan riskienhallinnan kannalta on tärkeää, että niin koko organisaation, kuin yksittäisten yhtiöidenkin riskitilanne on helposti hahmotettavissa. Graniten riskienhallintatyökalut mahdollistivatkin riskien ja riskien arviointien keräämisen yhteen paikkaan, josta ne saatiin kätevästi tukemaan päätöksentekoa ja suunnittelua. Tämä ominaisuus jätti riskienhallintaa aiemmin vaikeuttaneen riskitietojen metsästämisen ja monimutkaisen päivittämisen historiaan.

Graniten riskihallintatyökalut sujuvoittivat LähiTapiolan sisäisten riskien tunnistamista, riskien arviointia kuin myös korjaavien toimenpiteiden ohjaamista merkittävästi. Yhtiöryhmän riskienhallinnan yhdenmukaistamisen tukemiseksi

Graniten riskienhallintapalveluun oli vaivatonta luoda riskirekistereitä, riskirakenne ja myös riskiluokittelu. Graniten helppokäyttöisestä ja ketterästä riskienhallintatyökalusta tuli nopeasti osa LähiTapiolan toiminnan arkea ja riskienhallinnan vuosikelloa. Sisäisen riskienhallintatyön lisäksi Graniten riskienhallintatyökalu otettiin organisaatiossa myös laajemmin käyttöön.

LähiTapiola käyttää Granitea myös asiakastyön vaatimassa riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa. Graniten riskienhallintatyökalu vapauttaa riskienhallinnan osaamisen kehityksen ja päätöksenteon tueksi. Ajantasainen tilannekuva koko organisaation riskeistä mahdollistaa riskienhallinnan resurssien ja tuen ohjaamisen sinne missä sitä eniten kaivataan.Pohjolan VoimaPohjolan Voima on energiakonserni, jonka toiminta on kriittistä niin talouden kuin yhteiskunnankin toimintavalmiuden kannalta. Pohjolan Voiman toimialan huomioiden on luonnollista, että riskienhallinta on oleellisessa osassa Pohjolan Voiman toimintaa. Niin lainsäädäntö kuin toiminnan tärkeys ovat tehneet riskienhallinnasta erittäin tärkeän johtamistyökalun Pohjolan Voimalle.

11 tytäryhtiön ja 25 voimalaitoksen organisaatiolla, joka tuottaa 20 % kaikesta Suomessa kulutetusta sähköstä, erityisesti strateginen riskienhallinta on välttämätön työkalu toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Riskienhallinnan tekeminen vaatimusten mukaan on esimerkiksi välttämätöntä ympäristölupien saamiseksi. Arjen riskienhallintatyö tarkoittaa Pohjolan Voimalle sitä, että jokainen Pohjolan Voiman tytäryhtiöistä vastaa omasta riskienhallinnastaan. Pohjolan Voiman keskusorganisaatio puolestaan johtaa riskienhallintaa koko konsernin laajuudelta.

Konsernitason riskienhallinta tehdään Graniten riskienhallinnan työkalujen avulla.Ennen Graniten riskienhallintatyökalujen käyttöönottoa Pohjolan Voimalla yritettiin vastata liiketoimintaympäristön riskienhallintavaatimuksiin yhtiön itse kehittämällä riskienhallintajärjestelmällä, mutta aikaan saadut tulokset eivät olleet riittäviä.

Riskienhallinnan työkalun on tuettava työtä tekemällä siitä mahdollisimman helppoa, ettei kriittisiä riskienhallinnan vaiheita, kuten riskien säännöllistä tunnistamista riskien arviointia laiminlyödä. Säännöllisyys ja systemaattisuus ovat Pohjolan Voiman riskienhallinnan kulmakiviä ja Graniten riskienhallintatyökalun toiminnallisuudet mahdollistivat ne.

Oman kankean riskityökalun jatkokehittämisen sijaan Pohjolan Voima valitsi strategisen riskienhallintatyönsä tueksi Graniten riskienhallintatyökalun. Graniten riskienhallintatyökalun käyttöönoton jälkeen konsernitason riskienhallinta on kehittynyt merkittävästi aiempaa sujuvampaan suuntaan. Riskienhallintaa helpottava, käyttäjäystävällinen palvelu on lisännyt intoa riskienhallinnan tekemiseen ja mahdollistanut riskienhallinnasta saatavien tulosten hyödyntämisen.

Graniten avulla riskit saadaan kätevästi hallintaan ja riskienhallintapalvelun automaattiset ominaisuudet pitävät huolen, että riskit myös käsitellään ja korjaustoimenpiteet toteutetaan. Graniten raportoinnin avulla hallitustason riskienhallintaa on helppoa seurata ja tehdä toiminnan kannalta merkittäviä päätöksiä, jotka perustuvat ajantasaiseen tietoon.PalmiaYksi yleisimpiä syitä riskienhallinnan aloittamiselle on lainsäädännön muutokset tai sidosryhmien vaatimukset. Tämän lisäksi on kuitenkin organisaatioita, joissa riskienhallinnan edut on tunnistettu jo ennen kuin niitä aletaan vaatia ulkopuolisten toimesta. Hyvin usein ensimmäinen riskienhallintatyökalu, joka otetaan käyttöön riskienhallinnan tarpeiden tunnistamisen jälkeen, on excel- tai muu vastaava taulukkolaskentaohjelma.

Excel on monikäyttöinen työkalu, mutta riskienhallinnan tuloksellisen kehittämisen kannalta riittämätön ratkaisu. Näin todettiin myös Palmialla, joka hankki Graniten riskienhallintatyökalun käyttöönsä yhdenmukaistaakseen riskienhallinnan toimintamallit. Laaja-alaisesti tärkeää palvelutoimintaa tekevälle organisaatiolle riskienhallinta onkin yksi tärkeimmistä johtamisen apuvälineistä.

Graniten riskienhallintapalvelun käyttöönotossa merkittäviä tekijöitä olivat palvelun joustavuus ja ennen kaikkea se, että riskihallintatyökalu palvelee koko Palmian organisaatiota. Riskienhallinnan tarpeet ovat kriittisiä Palmian kaikilla toiminta-alueilla.

Graniten riskienhallintatyökalun avulla Palmian liiketoiminnan strateginen suunta on löytänyt oikean suunnan. Systemaattinen riskien tunnistaminen ja arviointi mahdollistavat päätöksien tekemisen ajantasaisen tiedon pohjalta. Graniten riskienhallintatyökalujen ansiosta tunnistettuihin riskeihin ollaan kyetty varautumaan. Myös Palmian johto on kyennyt ottamaan esiin kohonneet ongelmatilanteet huomioon huomattavasti systemaattisemmin kuin aiemmin.

Palmialle Granite on täysiverinen johtamistyökalu.


Kokeile Granite Riskienhallintaa ilmaiseksi

Granite Riskienhallinta on helppokäyttöinen kehitystyökalu, jonka avulla avulla tunnistat ja arvioit riskit, vastuutat korjaavat toimenpiteet ja tuotat automatisoituja raportteja päätöksenteon tueksi. Granite Riskienhallinta -palveluun on helpointa tutustua kokeilemalla niitä täysin ilmaiseksi 30 päivän ajan.