Riskien arviointi | Miten tunnistaa ja priorisoida riskejä?

Kuinka arvioin ja priorisoin tunnistetut riskit tuloksellisesti?slide

Aloita riskien arvioiminen perusteista

Riskien tunnistaminen on prosessina siinä mielessä antoisa, että kun se saadaan käyntiin se tuottaa tuloksia tunnistettujen riskien muodossa hyvinkin nopeasti.

Järjestelmällisen riskien tunnistamisen tuloksena löydetään tavallisesti niin runsaslukuinen määrä riskejä, että kaikkien asioiden kuntoon saattaminen ei ole edes mahdollista. Siksi riskienhallinnan tuloksellisen jatkon kannalta on tärkeää tunnistaa ongelmat jotka edellyttävät kaikkien kiireisimpiä toimenpiteitä.

Riskienhallintatoimenpiteiden kiireellisyysjärjestys määräytyy ensisijaisesti riskin suuruuden perusteella. Riskin suuruus riippuu mahdollisen vahingon todennäköisyydestä ja suuruudesta.

Tavanomaisesti tapahtuman todennäköisyyttä arvioidaan seuraavalla kolmiportaisella asteikolla:

Epätodennäköinen
Mahdollinen
Todennäköinen

Tapahtuman vaikutuksien arvioimiseen käytetään useimmissa tapauksissa seuraavaa asteikkoa:

Vähäiset
Haitalliset
Vakavat

Näiden asteikkojen risteyskohdissa riskejä voidaan arvioida seuraavalla asteikolla:

  • 1. merkityksetön
  • 2. vähäinen
  • 3. kohtalainen
  • 4. merkittävä
  • 5. sietämätön

Riskien suuruutta arvioidessa on syytä kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

1. Miten usein liiketoiminnassa tapahtuu asioita, jotka mahdollisesti vaikuttavat liiketoimintaan? Liittyykö tilanteisiin seikkoja, jotka edesauttavat riskitilanteiden syntyä? Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi väsymys, kiire, huonot olosuhteet tai vaikeasti käytettävät laitteet. Myös kilpailutilanne, muutokset myynnissä ja yleinen taloudellinen tilanne vaikuttavat riskitilanteen todennäköisyyteen. Eikä digitaalisen tiedonvälityksen aikana voi koskaan vähätellä maineriskin mahdollisuutta. Jos riskitilanne voi syntyä, ellet “ole erityisen huolellinen”, se on liian todennäköinen.

2. Mitä riskitilanteesta normaalisti aiheutuu? Mikä on pahin mahdollinen seuraamus mitä riskin laukeamisesta voi tapahtua? Hyvinkin harmittomalta ja arkipäiväiseltä vaikuttavan sattuman seuraamukset saattavat kertyä ja kumuloitua hyvinkin vakaviksi. Vaikkapa pieni, hoitamaton maksuhäiriö voi pahimmillaan johtaa vuosien luotonsaantiongelmiin.

3. Mihin kaikkeen riski voi lauettessaan vaikuttaa? Miten montaa ihmistä, työsuoritusta, konetta, asiakasta tai vaikkapa tuote-erää vahingon seuraukset koskettavat? Vahinkojen välilliset seuraukset ovat usein paljon suuremmat välittömästi seuraava vahinko. Esimerkiksi tietokoneen hajoaminen on pienimillään vain satojen eurojen vahinko, mutta seurauksena voi olla vaikkapa koko tilausten hoidon prosessin keskeytyminen.

Kun yrityksissä hahmotellaan, miten vahingot voitaisiin välttää, on syytä miettiä samalla mitä suojaksi on jo olemassa, ja kirjata ne samalla kyseisen riskin kohdalle.

slide

Riskien vaikutusten arviointi yhteismitallisesti

Lentävän lauseen mukaan ennustaminen on vaikeaa, erityisesti tulevaisuuden ennustaminen. Riskienhallinnan perusmenetelmiin kuitenkin kuuluu riskien toteutumisen todennäköisyyden ja vaikutusten arviointi.

Kuten aiemmin totesimme, käytännön riskienhallintatyössä riskienhallintatoimia joudutaan aina priorisoimaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa, ja keskittämään liiketoiminnan kannalta merkityksellisimpiin riskeihin. Haastavaa tästä saattaa tehdä se, miten yksittäisiä riskejä arvioidaan yhteismitallisesti, toisiinsa verrannollisina.

Kun riskien arviointeja tehdään eri näkökulmista, eri liiketoimintaosa-alueilla tai vaikkapa eri osastojen toimesta, voi vaikutusten mitattavuus ja vertailtavuus vaikeutua huomattavasti.

Yhteismitallistaminen helpottuu, kun riskien vaikutuksia arvioidaan eri näkökulmista oikeanlaisella kaaviolla. Riskien vaikutukset tulee aina sovittaa omaan organisaatioon, joten esimerkiksi vahinkoriskien taloudelliset vaikutukset ja todennäköisyydet eivät yksistään riitä, kun liiketoimintaan liittyvistä riskeistä ei ole tilastoa.

Riskien todennäköisyyden ja vaikutuksen arvioinnin pitää olla riippuvaisia toisistaan. Vaikutus on hyvä arvioida ensin, käytännössä arvioimalla suurimmat realistiset vaikutukset. Todennäköisyys tulee arvioida juuri tuohon tilanteeseen liittyen, että vältetään todellisuudesta irrallaan olevan kriittisten riskien joukko, joka vesittäisi koko arvioinnin lähtökohdat.

Yhteismitallisten vaikutusten arviointi on mahdollista tehdä tuloksellisesti viiden eri näkökulman kautta: strategian toteutuminen, operatiivinen toiminta, taloudellinen vaikutus, maine ja johdon toimenpiteet.

Vaikutusasteikko, jolla vaikutuksia arvotetaan, on niin ikään viisiportainen, jossa alimmalle portaalle sijoittuvat riskit eivät välttämättä edes vaadi minkäänlaisia toimenpiteitä, kun taas ylimmällä asteella riskien seuraamukset saattavat toteutuessaan vaarantaa liiketoiminnan jatkumisen.

Valmiina aloittamaan?
Luo tilisi jo tänään.

Paras hetki riskien pienentämisen aloittamiseen juuri nyt. Voit tutustua Graniten kaikkiin palveluihin helposti luomalla tilin Granite-palvelualustalle. 30 päivän kokeilujakso on täysin ilmainen, eikä velvoita palvelun käyttäjää mihinkään. Graniten helppokäyttöisen ja selkeiden palveluiden avulla riskityön tulokset näkyvät nopeasti jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa.