Strategiaan integroitu riskienhallinta

Riskienhallinta on tärkeä osa organisaation päätöksentekoa ja johtamista. Nykypäivän liiketoimintaympäristössä, joka on jatkuvassa muutoksessa ja epävarmuudessa, strategiatyön on mukauduttava nopeasti uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tämä vaatii organisaatioita integroimaan riskienhallinnan prosessit osaksi strategiatyötä.

Riskienhallinnan tavoitteena on auttaa yritystä tekemään informoituja päätöksiä, jotka mahdollistavat liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisen. Resurssit on allokoitava tehokkaasti, uuden liiketoimintamahdollisuudet hyödynnettävä, haasteet taklattavat, varauduttava yllättäviin muutoksiin ja vielä kyettävä kehittämään strategiaa siinä ohessa.

Miten tuot riskienhallinnan osaksi strategiaa?

Riskienhallinta on iso osa yrityksen johtamista. Riskienhallinta kattaa toimenpiteet, jotka pyrkivät tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan riskejä, joita organisaatio kohtaa. Se ei ole pelkästään uhkien torjuntaa, vaan myös mahdollisuuksien hyödyntämistä. Strategia puolestaan on suunnitelma, joka määrittelee organisaation pitkän aikavälin tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Strategiatyö puolestaan käsittää prosessin, jolla organisaatio suunnittelee, kehittää ja toteuttaa strategiansa.

Laadukas riskienhallinta tuo organisaatioon ymmärrystä tulevasta ja antaa mahdollisuuden valmistautua odottamattomaan. Monet johtajat ja hallitukset ymmärtävät, että riskienhallinnalla on suuri merkitys strategisten tavoitteiden kannalta, silti jopa 35% suomalaisista organisaatioista ei kartoita riskejä suhteessa strategisiin tavoitteisiinsa.

Strateginen riskienhallinta = profit?

Organisaatioiden menestys riippuu kyvystä tehokkaasti käsitellä riskejä ja samalla tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Tässä ajassa, jolloin liiketoimintaympäristö muuttuu nopeammin kuin koskaan aiemmin, strategiatyön on oltava jatkuvaa ja joustavaa. Yritykset tarvitsevat reaaliaikaista tietoa ja ymmärrystä riskeistä ja niiden vaikutuksista, jotta ne voivat tehdä perusteltuja päätöksiä ja saavuttaa asetetut tavoitteet.

Ajantasainen tieto on avainasemassa päätöksenteossa ja johtamisessa, sillä se auttaa organisaatioita ymmärtämään liiketoimintaympäristön muutokset ja arvioimaan riskejä ja mahdollisuuksia niihin liittyen. Päätöksenteko ilman riittävää tietopohjaa voi johtaa virheisiin ja hutiin, kun taas hyvin informoidut päätökset vahvistavat organisaation kykyä menestyä muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Tämän vuoksi onkin tärkeää sisällyttää riskienhallinta osaksi strategiatyötä, jotta organisaatiolla on tarvittava tieto ja ymmärrys päätöksenteon tueksi.

Seuraavaksi esittelemme seitsemän askelta, joiden avulla riskienhallinta voidaan tuoda osaksi strategiaa. Nämä askeleet auttavat organisaatioita integroimaan riskienhallinnan prosessit tehokkaasti strategiatyöhön ja takaamaan päätöksenteon perustan, joka perustuu ajantasaiseen tietoon ja riskien systemaattiseen arviointiin. Nämä askeleet tarjoavat pohjan organisaation riskikulttuurin kehittämiselle ja auttavat varmistamaan, että riskienhallinta on osa strategian toteutusta kaikilla organisaation tasoilla.

7 askelta riskienhallinnan tuomiseksi osaksi strategiaa

1. Strategisen riskiprofiilin määrittäminen

Laadi yrityksen strategian mukainen riskiprofiili pitämällä riskienhallinta mukana koko strategiaprosessissa: suunnittelussa, formuloinnissa ja implementoinnissa.

Strategisen riskiprofiilin määrittäminen on keskeinen osa riskienhallinnan integrointia strategiatyöhön. Tämä tarkoittaa, että riskienhallinta on läsnä jo strategian suunnitteluvaiheessa. Organisaation on tärkeää tunnistaa ja arvioida ne riskit, jotka voivat vaikuttaa strategian toteuttamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Riskiprofiilin laatiminen strategian pohjalta edellyttää organisaation syvällistä ymmärrystä sen toimintaympäristöstä ja sisäisistä voimavaroista. Strategian asettamat tavoitteet ja suunnitelmat on arvioitava riskinäkökulmasta, jotta voidaan tunnistaa strategian toteuttamiseen liittyvät keskeiset riskit. Näin organisaatio voi varautua niihin ja suunnitella riskienhallintatoimenpiteitä, jotka tukevat strategian onnistunutta toteutumista.

On tärkeää, että riskienhallinta otetaan huomioon strategian kaikissa vaiheissa, ei vain sen suunnitteluvaiheessa. Tämä tarkoittaa riskianalyysin jatkuvaa päivittämistä ja strategian toteutuksen aikana syntyvien uusien riskien tunnistamista. Riskienhallinnan prosessin tulee olla joustava ja reagoiva, jotta organisaatio voi sopeutua muuttuviin olosuhteisiin ja minimoida mahdolliset haittavaikutukset strategian toteutumiselle.

Tunne strategian kannalta keskeiset riskit ja mahdollisuudet

Kun strategia on määritelty ja riskiprofiili laadittu, organisaation on välttämätöntä ymmärtää strategian kannalta keskeiset riskit ja mahdollisuudet. Tämä edellyttää syvällistä analyysia ja jatkuvaa seurantaa toimintaympäristön muutoksista, kilpailijoiden toiminnasta ja muiden ulkoisten tekijöiden vaikutuksista.

Strategian kannalta keskeiset riskit voivat liittyä esimerkiksi markkinoiden volatiliteettiin, taloudellisiin tekijöihin, teknologian kehitykseen tai sääntely-ympäristön muutoksiin. On tärkeää, että organisaatio tunnistaa nämä riskit ja arvioi niiden vaikutusta strategian tavoitteiden saavuttamiseen.

Samalla organisaation on kiinnitettävä huomiota strategian mahdollisuuksiin. Riskienhallinta ei rajoitu pelkästään uhkien torjuntaan, vaan sen tulee myös tukea mahdollisuuksien hyödyntämistä. Strategian kannalta keskeiset mahdollisuudet voivat sisältää esimerkiksi uusia markkina-alueita, innovaatioita tai strategisia kumppanuuksia, jotka voivat edistää organisaation kasvua ja menestystä.

Tuntemalla strategian kannalta keskeiset riskit ja mahdollisuudet organisaatio voi suunnitella ja toteuttaa riskienhallintatoimenpiteitä, jotka tukevat strategian tavoitteiden saavuttamista. Tämä auttaa organisaatiota tekemään parempia päätöksiä ja hallitsemaan riskejä tehokkaasti, samalla kun se hyödyntää tarjolla olevia mahdollisuuksia

2. Strategisten tavoitteiden ja riskien yhteensovittaminen

Aseta tavoitteet ja mittarit, jotka huomioivat riskit ja niiden vaikutukset:

Strategisten tavoitteiden asettamisessa on tärkeää ottaa huomioon riskien vaikutukset ja niiden mahdollinen toteutuminen. Tavoitteiden tulisi olla realistisia ja mitattavissa olevia, mutta samalla niiden on huomioitava mahdolliset riskit, joihin organisaatio voi törmätä strategian toteuttamisen aikana.

Organisaation on määriteltävä mittarit ja tavoitearvot, jotka kuvastavat strategian onnistumista, mutta samalla ottaa huomioon riskienhallintanäkökulma. Tämä voi sisältää esimerkiksi tavoitteiden asettamisen riskirajojen sisällä tai vaikutuksen arvioinnin erilaisilla riskiskenaarioilla. Näin organisaatio voi seurata tavoitteiden saavuttamista ja samalla tunnistaa ja reagoida ajoissa riskien muutoksiin.

Priorisoi riskit strategisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta:

Koska resurssit ovat rajalliset, organisaation on tärkeää priorisoida riskit strategisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Tämä tarkoittaa, että riskienhallintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota niihin riskeihin, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi strategian toteuttamiseen ja sen tavoitteiden saavuttamiseen.

Riskien priorisointi voi perustua riskien todennäköisyyteen, niiden vaikutuksiin strategian onnistumiselle tai molempiin. Organisaation on analysoitava ja arvioitava riskien vakavuus ja prioriteetit, jotta se voi keskittyä tehokkaasti niihin riskeihin, joilla on suurin vaikutus strategian toteuttamisen kannalta. Tämä auttaa organisaatiota kohdentamaan resurssit ja toimenpiteet oikeisiin kohteisiin ja varmistamaan, että riskienhallinta tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista.

3. Riskienhallinnan arvo strategian suunnittelulle

Riskienhallinnalla on merkittävä rooli strategian suunnittelussa ja implementoinnissa. Strategian suunnitteluvaiheessa riskienhallinnalla on useita tärkeitä tehtäviä. Ensinnäkin, se auttaa organisaatiota ymmärtämään strategian toteuttamisen esteitä ja riskejä. Tämä tietoisuus mahdollistaa realistisen ja kattavan strategian suunnittelun, joka ottaa huomioon mahdolliset haasteet ja uhkatekijät. Riskienhallinnan menetelmät, kuten riskianalyysit ja skenaarioanalyysit, auttavat organisaatiota arvioimaan riskien todennäköisyyksiä ja vaikutuksia strategian tavoitteisiin.

Toiseksi, riskienhallinta tukee strategian implementointia. Riskienhallintatoimenpiteiden integrointi strategian toteutusvaiheeseen varmistaa, että organisaatio voi reagoida mahdollisiin riskeihin ja tehdä tarvittavat korjaustoimenpiteet ajoissa. Organisaation on kyettävä seuraamaan riskien kehittymistä ja reagoimaan niihin joustavasti. Tämä edellyttää asianmukaista riskienhallinnan viestintää ja raportointia, jotta organisaation johdolla on ajantasaista tietoa riskien tilasta ja vaikutuksista strategian toteutumiseen.

4. Strategian joustavuus ja muutoskyky

Strategian joustavuus ja muutoskyky ovat olennaisia riskienhallinnan näkökulmasta. Organisaatioiden on suunniteltava strategiansa siten, että se pystyy mukautumaan ja reagoimaan riskien muutoksiin. Tämä edellyttää strategian joustavuuden ja muuntautumiskyvyn huomioimista suunnitteluvaiheessa.

Joustava strategia antaa organisaatiolle mahdollisuuden sopeutua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja uusiin riskeihin. Se voi sisältää vaihtoehtoisia toimintamalleja, päätöksentekorakenteita ja resurssien allokaatiota, jotka voidaan aktivoida tarvittaessa. Organisaatiot voivat hyödyntää esimerkiksi skenaarioanalyysiä ja herkkyysehtoja strategian suunnittelussa, jotta ne voivat havaita riskit ajoissa ja valmistautua niihin.

Lisäksi strategian päivittäminen ja tarkistaminen säännöllisesti riskiprofiilin muuttuessa on elintärkeää. Riskienhallinta ei ole staattinen prosessi, vaan se edellyttää jatkuvaa seurantaa ja arviointia. Organisaation on pysyttävä ajan tasalla toimintaympäristön muutoksista, uusista riskeistä ja mahdollisuuksista. Tämä mahdollistaa strategian päivittämisen ja tarvittavien muutosten tekemisen, jotta se pysyy relevanttina ja tehokkaana riskienhallinnan näkökulmasta.

5. Riskisietokyvyn määrittäminen ja hallinta

Riskisietokyvyn määrittäminen ja hallinta ovat keskeisiä osia riskienhallinnan integroimisessa strategiatyöhön. Organisaation on ensin määriteltävä riskisietokykyään strategisten tavoitteiden ja arvojen pohjalta. Tämä tarkoittaa sitä, että organisaation on arvioitava oma kykynsä sietää riskejä suhteessa haluttuun hyötyyn.

Riskisietokyvyn arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa taloudelliset voimavarat, toimialan riskit, organisaation kulttuuri ja sidosryhmien odotukset. Tavoitteena on löytää tasapaino riskienhallinnan tehokkuuden ja strategian tavoitteiden saavuttamisen välillä.

Kun riskisietokyky on määritetty, organisaation on seurattava sen toteutumista ja tehokkuutta. Tämä edellyttää jatkuvaa seurantaa ja arviointia riskienhallintatoimenpiteiden vaikutuksista. Jos riskisietokyvyn toteutuminen ei vastaa odotuksia tai riskit muuttuvat merkittävästi, organisaation on valmis tekemään tarvittavia muutoksia strategiaan ja riskienhallintatoimenpiteisiin.
Riskisietokyvyn määrittäminen ja hallinta tarjoavat organisaatioille kehyskohdan riskienhallinnan tehokkuuden arvioimiseen ja strategisten päätösten tekemiseen. Tämä auttaa organisaatiota varmistamaan, että se on riittävän valmistautunut ja kykenevä reagoimaan riskeihin strategiansa toteuttamisen aikana.

6. Strategian kommunikoinnin ja riskienhallinnan integrointi

Strategian kommunikoinnin ja riskienhallinnan integrointi on äärimmäisen tärkeää organisaation menestyksen kannalta. On ensisijaisen tärkeää viestiä yrityksen strategiasta ja riskienhallinnasta selkeästi ja johdonmukaisesti kaikille sidosryhmille. Tämä auttaa luomaan yhtenäisen ymmärryksen organisaation suunnasta ja sen liittyvistä riskeistä.

Selkeä ja johdonmukainen viestintä strategiasta ja riskienhallinnasta auttaa sidosryhmiä hahmottamaan, miten organisaatio huomioi riskit ja pyrkii saavuttamaan strategiset tavoitteensa. Tiedon välittäminen strategian ja riskienhallinnan yhteensovittamisesta auttaa luomaan luottamusta organisaation kykyyn hallita riskejä ja varmistaa tavoitteiden saavuttaminen.

Lisäksi tiedottaminen sidosryhmille strategian ja riskienhallinnan integroinnista mahdollistaa avoimen vuoropuhelun ja mahdollistaa sidosryhmien panoksen huomioimisen. Sidosryhmät voivat tarjota arvokasta palautetta ja näkökulmia strategian ja riskienhallinnan kehittämiseen.

Strategian kommunikoinnin ja riskienhallinnan integrointi on keskeinen tekijä organisaation maineen, uskottavuuden ja sidosryhmien luottamuksen kannalta. Selkeä viestintä ja sidosryhmien osallistaminen varmistavat, että organisaatio toimii avoimesti ja vastuullisesti riskienhallinnassa, mikä edistää pitkäaikaista menestystä ja kestävää kasvua.

7. Yrityksen kulttuurin ja riskienhallinnan yhteensovittaminen

Yrityksen kulttuurin ja riskienhallinnan yhteensovittaminen on keskeinen tekijä onnistuneessa strategiatyössä. Organisaation on luotava kulttuuri, joka tukee sekä strategian että riskienhallinnan tavoitteita.

Tämä tarkoittaa sitä, että organisaation arvot, asenteet ja käyttäytymismallit edistävät riskitietoista ajattelua ja toimintaa. Yrityksen kulttuurin on kannustettava avointa keskustelua riskeistä ja niiden vaikutuksista strategian toteutumiseen.

Henkilöstön osallistaminen on tärkeä osa kulttuurin ja riskienhallinnan yhteensovittamista. Organisaation tulee rohkaista ja kannustaa henkilöstöä osallistumaan riskien tunnistamiseen ja hallintaan strategian mukaisesti. Tämä voi tapahtua esimerkiksi tarjoamalla koulutusta, tiedottamalla riskienhallintatoimenpiteistä ja kannustamalla henkilöstöä raportoimaan havaitsemistaan riskeistä.

Kun yrityksen kulttuuri tukee riskienhallintaa, se luo vahvan perustan strategian toteutukselle ja riskienhallintaprosesseille. Henkilöstö tulee tietoiseksi riskeistä ja osaa ottaa ne huomioon päätöksenteossa ja toiminnassaan. Tämä edistää organisaation kykyä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin ja saavuttaa strategiset tavoitteet menestyksekkäästi.

Kokonaisuudessaan yrityksen kulttuurin ja riskienhallinnan yhteensovittaminen luo vahvan perustan strategiatyölle. Organisaation on luotava kulttuuri, joka tukee riskitietoista ajattelua ja toimintaa. Samalla organisaation tulee rohkaista henkilöstöään osallistumaan riskien tunnistamiseen ja hallintaan strategian mukaisesti. Tämä yhdessä varmistaa riskienhallinnan tehokkuuden ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen.

Laadukas riskienhallinta on avain menestykseen

Riskienhallinta on jatkuva ja iteratiivinen prosessi, joka vaatii koko organisaation osallistumista. Toimiakseen riskienhallinnan tulee olla osa yrityksen kulttuuria, päätöksentekoa ja strategiaprosessia. Kun strategiatyö ottaa huomioon riskit oikealla tavalla on riskienhallinta parhaimmillaan kuin kivijalka, jonka päälle rakennetaan yrityksen kasvu, kehitys ja menestys. Riskienhallinnan integroimista osaksi strategiaa tukevat myös Graniten riskienhallintatyökalut.

Tuloksia käytännön riskienhallinnasta

Kun haluat tietää miten riskienhallinta tuodaan osaksi liiketoiminnan strategiaa ja tulosohjausta käytännön tasolla osallistu Graniten veloituksettomaan riskienhallintawebinaarin. Varaa paikkasi täällä!


Kirjoittanut
Antti Pekkala
LinkedIn

Ota yhteyttä

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.