GRC-työkalut

organisaation kehittämiseen

Paranna ja hallitse riskienhallintaprosessia GRC-ohjelmaasi Graniten työkalujen avulla.

Ota koko organisaation riskit ja kehitystyö haltuun yhdellä alustalla, joka on kehitetty tukemaan toimintasi tavoitteita

Riskit ovat osa kaikkea liiketoimintaa, mutta osaava riskienhallintatyö, jota tukee tarkoituksenmukainen GRC-ohjelmisto, tekee riskit näkyviksi, auttaa varautumaan uhkiin ja hyödyntämään mahdollisuudet.
Graniten GRC-alustan älykkäät työkalut tukevat riskitietoista päätöksentekoa ja johtamista, olitpa sitten riskien, hallinnon tai vaatimustenmukaisuuden (GRC) asiantuntija tai vasta-alkaja. 

Mitä ovat GRC-työkalut?

GRC on lyhenne, joka muodostuu sanoista Governance, Risk Management ja Compliance jotka tarkoittavat suomeksi hyvää hallintotapaa, riskienhallintaa ja vaatimustenmukaisuutta. GRC-työkalut ovat ohjelmistoratkaisuja, joilla toteutetaan ja kehitetään organisaation GRC-tavoitteita, eli strategian ja käytännön liiketoiminnan päämääriä, hallitaan riskejä ja vastataan ulkoisiin vaatimuksiin.

Governance, Risk Management ja Compliance Graniten ratkaisuilla

Perinteinen riskienhallinta osana GRC-työtä auttaa listaamaan liiketoiminnan tavoitteisiin liittyviä uhkia ja haasteita.
Nykyaikaisen päätöksenteon ja johtamisen tarpeisiin kehitetyt ohjelmistot ja työkalut tuovat kehitystyön tavoitteet ja toiveet käytännön työn tasolle.
Graniten GRC-työkalut tekevät uhkat, riskit ja mahdollisuudet esiin ja auttavat niiden systemaattisessa käsittelyssä.
Granite hyödyntää automaatiota riskien ennakointiin, seurantaan ja toimenpiteiden edistämiseen. Graniten ominaisuudet mahdollistavat tavoitteiden toteutumista tukevien prosessien luomisen ja kehittymisen ja auttavat ymmärtämään liiketoimintaympäristösi muutoksia reaaliajassa.

Governance, eli hyvä hallintotapa

Päätöksenteko on organisaatioiden ja yrityksen arkea, ja jokainen tehty päätös vaikuttaa liiketoiminnan tavoitteiden toteutumiseen.

Hyvä hallinto luo ohjeita ja prosesseja, joiden avulla työntekijät voivat tehdä oikeita, tavoitteita tukevia päätöksiä omassa työssään. Kun prosesseja hallitaan yhteisellä GRC-alustalla, kulkee tieto sinne minne pitääkin ja mahdollistaa kattavan kuvan tilanteen kehittymisestä.

Risk Management, eli riskienhallinta

Tavoitteelliseen toimintaan liittyy aina riskejä, liiketoimintaan erityisesti. Riskien luonne riippuu toiminnasta ja toimialasta, ja jokaisen organisaation riskit ovat yhtäältä uniikkeja ja yleisiä: muutokset ja kriisit toimintaympäristössä uhkaavat toimintaa, lainsäädäntö pakottaa prosessit muutokseen tai talouden kehitys tuo mutkia pääomamarkkinoille.

Riskeistä huolimatta on kriittisen tärkeää, että ne tunnistaan, arvioidaan ja saadaan seurantaan niin tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti kuin mahdollista. Kehittyvä ja reagoiva riskienhallintakulttuuri mahdollistaa tehokkaan päätöksenteon ja reagoinnin uhkiin ja muutoksiin.

Graniten GRC-työkalut tuovat prosessit ja protokollat hallintaan.

Compliance, eli vaatimustenmukaisuus

Säännöt, lait, määräykset ja yleiset parhaat periaatteet vaikuttavat liiketoiminnan harjoittamiseen alalla kuin alalla.

Alan standardeja on noudatettava tai vastattava seuraamuksista, kuten sakoista, sopimusrikoista ja katkoista ja tulonmenetyksistä. Compliance eli vaatimustenmukaisuus on prosessi, joka ohjaa ulkoisten sääntöjen ja määräysten toteutumista organisaation sisällä.


Toimiva hallinto-, riski- ja vaatimustenmukaisuusohjelmistoratkaisu auttaa vaatimustenmukaisuuden toteutumisessa aina sääntöjen tunnistamisesta ohjelman tehokkuuden seuraamiseen ja muutoksen hallintaan.

Tutustu Graniten riskienhallinta- ja raportointityökaluihin

Enterprise Risk Management

Tunnista, arvioi ja hallitse riskit kokonaisvaltaisesti käytännön tasolla ja ohjaa strategia toteutumista tuloksellisesti tavoitteiden kautta.

Strateginen riskienhallinta

Tunnista, arvioi ja hallitse liiketoiminnan strategian riskit, uhkat ja mahdollisuudet tehokkaan päätöksenteon tueksi.

Projektiriskit

Johda projektien riskienhallintaa määrämuotoisesti ja ketterästi yhdellä alustalla. Tunnista, arvioi ja raportoi.

Jatkuvuudenhallinta

Arvioi toimintaympäristösi kriittiset taitekohdat, paikanna kehitystarpeet ja varmista edellytykset toiminnan jatkuvuudelle.

Työ vaarojen ja riskien kartoitus

Tunnista, arvioi ja hallitse työn riskit ja vaarat Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työsuojeluhallinnon mallin mukaisesti.

Turvallisuushavainnot

Avaa kanava koko organisaation turvallisuuden kehittämiseen. Vastaanota turvallisuushavainnot ja läheltä piti -ilmoitukset, arvioi ja määrittele korjaavat toimenpiteet.

Koneen riskit

Paikanna ja kartoita työkoneiden riskit, arvioi ja määrittele korjaavat toimenpiteet nopeasti ja todennettavasti.

Tapaturmailmoitukset

Luo kanava tapaturmailmoitusten tekemiselle ja käsittelylle. Kerää tietoa tapaturmista ja niiden käsittelystä, sekä paikanna kriittisimmät turvallisuuden kehityskohteet.

Tietosuojaloukkaukset

Työkalu tietosuoja-asetuksen mukaisten henkilötietoihin kohdistuvien tietosuojaloukkausten käsittelyyn ja dokumentointiin.

ISO/IEC 27001:2022 Kontrollit

Hallinnoi organisaatiosi käytössä olevia hallintakeinoja, ja toteutat soveltuvuussuunnitelman ISO/IEC 27001:2022 standardin liite A:n mukaisesti.

ISO/IEC 27001 Vaatimukset

Hallinnoi vaatimusten toteutumista ja dokumentaatiota, arvioi organisaatiosi kypsyystaso ja puutu tunnistettuihin poikkeamiin sekä parannuskohteisiin. ISO/IEC 27001:2022.

Tietoturvapoikkeamat

Osallista koko henkilöstö tietoturvallisuuden kehittämiseen tietoturvapoikkeamat -ilmoituskanavalla: vastaanota, käsittele, kehitä ja raportoi.

Tietoturvariskit

Tunnista ja arvioi toimintaasi liittyvät tietoturvariskit. Kehitä toimintamallit turvallisuuden kehittämiselle ja raportoi tuloksista.

Auditointien hallinta

Suunnittele ja toteuta auditointeja. Dokumentoi havainnot, aseta korjaavieatoimenpiteitä ja seuraa niiden suorittamista.

Kyberturvallisuuden perusteet

Koko henkilöstölle suunniteltu verkkokoulutus kyberturvallisuuden perusteita. Kouluta koko väki ja luo pohja kyberturvalliselle yrityskulttuurille.

Tietosuojan perusteet

Kouluta koko henkilöstö GDPR:n perusteisiin ja varmista, että henkilötietoja käsitellään oikein ja vaatimusten mukaisesti.

DPIA - Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi

Tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin tarkoituksena on auttaa tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan henkilötietojen käsittelyyn sisältyviä riskejä.

Henkilötietopyyntö

Käsittele ja dokumentoi tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietoihin kohdistuvia tietopyyntöjä systemaattisesti.

Ota yhteyttä

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.