Algol Oy – Työturvallisen yrityskulttuurin kehitystä

Algol Oy on kuudesta tytäryhtiöstä koostuva monialakonserni, joka on aloittanut toimintansa jo vuonna 1894. Tänä päivänä yhdessätoista maassa toimiva perheyritys maahantuo ja myy tuotteita terveydenhuoltosektorille ja teollisuudelle.Algol-konserni työllistää lähes 400 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2017 oli 165 miljoonaa euroa. Toiminnan luotettavuus ja kyky uusiutua ovat Algolin toiminnan ydintekijöitä. Yrityksessä, jonka toiminnassa usko jatkuvaan parantamiseen näyttelee merkittävää osaa, myös kehityksen mahdollistaviin toimintamalleihin ja välineisiin suhtaudutaan niiden vaatimalla painoarvolla. Nykyaikaisilla markkinoilla liiketoiminnan systemaattinen kehittäminen vaatii tuekseen muutoksen mahdollistavia järjestelmiä. Algolin pitkät perinteet ja vahva arvopohja ovat nostaneet työturvallisuuden kehittämisen osaksi jokapäiväistä työtä.

Graniten palvelukokonaisuus tukee työturvallisuuden kehittymistä koko organisaatiossa.

Tor Edgren, Group Corporate Responsibility Manager, Algol Oy

Työturvallisuuden kehittämisessä tahtotila on yksi tärkeimmistä elementeistä, mutta ilman oikeita työkaluja tavoitteiden saavuttaminen on useimmiten tehotonta ja turhauttavaa. Algolissa oli jo ennen vuotta 2015 käytössä työturvallisuuden kehittämistä tukevia järjestelmiä, mutta tavoitteiden kasvaessa kokonaisvaltaisemmiksi niiden tarjoamat mahdollisuudet osoittautuivat riittämättömiksi. Huomattava osa työturvallisuuteen vaikuttavista läheltä piti -ilmoituksista kirjattiin vaihtelevalla ahkeruudella ja toisistaan poikkeavilla periaatteilla eri työkaluihin ja tietokantoihin, mikä ei tehnyt kokonaistilanteen tarkastelemisesta helppoa tai mahdollistanut sen kehittämistä. Käytössä olleeseen tietojärjestelmään kyllä kirjattiin asioita, mutta minkäänlaisia raportteja kehitystoimenpiteiden etenemisestä se ei tuottanut. Ilmoitusten tekemisen helppous ja niiden vaivaton seuranta ovat välttämättömiä työturvallisuuden kehittämiselle, mutta parhaimmillaan työturvallisuuden kehittäminen on ennakoivaa. Tämän vuoksi Algol valitsi Graniten ja sen kattavan työturvallisuuspalveluvalikoiman.

Granite on tärkeä osa työturvallisen yrityskulttuurin kehitystyötä Algolilla.

Tor Edgren, Group Corporate Responsibility Manager, Algol Oy

Algolin tavoitteena oli ottaa käyttöön koko konsernille yhtenäinen ja avoin järjestelmä, jonka avulla kaikilla olisi mahdollisuus osallistua työturvallisuuden kehittämiseen. Avoimuus ja mahdollisuus oppia muiden esimerkeistä ovat yksi tehokkaimmista välineistä yrityskulttuurin kehittämiseen. Niin käyttöönoton vaivattomuus kuin käytettävyyskin olivat avaintekijöitä Graniten valinnassa, mutta myös palveluiden helppo muokattavuus teki Granitesta oikean työturvallisuusratkaisun Algolille. Työturvallisuuden kehittyminen vaatii, että sen kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet saadaan vastuutettua onnistuneesti. Graniten ominaisuudet tukevat myös tätä tavoitetta. Algolin palvelukokonaisuudessa Graniten alustalle kehitetyt työturvallisuuspalvelut ovat hyvin laajasti edustettuina. Konsernitasolla seurataan muun muassa turvallisuushavaintojen ja läheltä piti -ilmoitusten tekemistä, mutta käytössä on myös erilaisia räätälöityjä turvakierrospalveluita sekä suoraan vakuutusyhtiölle menevät tapaturmailmoitukset. Myös työn riskien ja vaarojen arviointiin tarkoitettu riskienhallintapalvelu on otettu käyttöön.

Granite auttaa meitä löytämään uusia kehitysalueita, joihin voimme kohdentaa resursseja.

Tor Edgren, Group Corporate Responsibility Manager, Algol Oy

Työturvallisuuden kehitykseen vaikuttaa merkittävästi se, että koko organisaatio saadaan osallistumaan turvallisuushavaintojen ja ilmoitusten tekemiseen. Graniten ominaisuudet ovat madaltaneet ilmoituskynnystä huomattavasti. Työntekijöiden tekemien ilmoituksien määrän kasvulla ja niiden käsittelyllä on suora yhteys työtapaturmien määrän pienenemiseen. Työturvallisuuteen liittyviä ilmoituksia tekevät työntekijät oppivat Graniten avulla näkemään oman työnsä ja työympäristönsä työturvallisuuden näkökulmasta.Tämä luo erinomaiset puitteet turvallisuustietoisen kulttuurin kehittymiselle. Osallistava työturvallisuuspalvelu tuottaa tehokkaasti kokonaiskuvan organisaation vallitsevasta tilanteesta. Kun jollain alueella tehdään paljon ilmoituksia, se on selkeä merkki koulutustarpeen lisääntymisestä, minkä täsmällisessä kohdentamisessa Granitesta on korvaamaton apu.

Graniten käyttöönotto on laskenut työtapaturmien määrää.

Tor Edgren, Group Corporate Responsibility Manager, Algol Oy

Työturvallisuuden tuloksellisuuden mittaaminen ei ole välttämättä se kaikkein suoraviivaisin laskutoimitus, mutta kulttuurin muutos on huomattavasti helpompi todentaa. Graniten raportointi avaa selkeän ja ymmärrettävän näkyvyyden yrityksen kokonaistilanteeseen. Graniten käyttöönoton jälkeen työtapaturmien määrä on Algolissa laskenut samassa suhteessa kuin ilmoitusten määrä on lisääntynyt.

Graniten raportointityökalut ovat mahdollistaneet työturvallisuuden kehittämisen.

Tor Edgren, Group Corporate Responsibility Manager, Algol Oy

Graniten raportointityökalujen avulla Algolin on ollut helppoa avata näkymä menneeseen, minkä avulla kehityskohteiden paikantaminen ja kehitystoimenpiteiden arvioiminen on helpottunut huomattavasti. Sekä tutkinta-, että käsittelyaikakin on mahdollista ottaa helposti seurantaan. Graniten yksinkertainen käyttöoikeuksien hallinta on mahdollistanut järjestelmän avoimuuden, jonka avulla esimerkistä oppimisesta on voitu ottaa kaikki mahdollinen hyöty irti. Työturvallisuuden ajantasainen tilannekuva mahdollistaa sen systemaattisen kehittämisen. Porautuminen syvemmälle Graniten työturvallisuuspalveluiden raportteihin nostaa kehityshaasteiden juurisyyt näkyviin, jolloin niihin voidaan reagoida. Graniten palveluiden automaattisesti lähettämät sähköpostimuistutukset pitävät työturvallisuudesta vastaavat henkilöt perillä omista vastuualueistaan. Näin korjaustoimenpiteiden edistäminen ei jää ainoastaan työntekijän tahtotilan varaan, vaan sitä tuetaan alusta loppuun saakka. Jokaisessa organisaatiossa työturvallisuuden tilanne elää kuukausi kuukaudelta, minkä vuoksi kehitystä tukeva, nykyaikainen järjestelmä onkin niin tärkeä. Graniten turvallisuuspalvelut kannustavat myös ilmoitusten tekijöitä seuraamaan tilanteen kehitystä. Ilmoittaja saa Granitelta automaattisen viestin, kun vastuuhenkilö tai esimies on ottanut tehdyn ilmoituksen käsittelyyn tai käsitellyt sen. Kaiken kaikkiaan Algolin yhteistyö Graniten kanssa on ollut mutkatonta ja tuloksellista. Graniten työturvallisuuspalveluiden avulla konsernin toimintamallien yhtenäistäminen on onnistunut erinomaisesti ja työturvallisen yrityskulttuurin kehittäminen etenee Algolin arvojen mukaisesti.

Ota yhteyttä

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.