OmaSp — systemaattista riskienhallintaa ja kehitystä pankkisektorilla

Oma Säästöpankki Oyj on Suomen suurin itsenäinen säästöpankki, joka tähtää erinomaiseen, henkilökohtaiseen palveluun paikallisissa konttoreissa ja verkossa. Pankki keskittyy vähittäispankkitoimintaan, ja keskeisiä asiakasryhmiä ovat henkilöasiakkaat, pienet ja keskisuuret yritykset sekä maa- ja metsätalouden harjoittajat.

Oma Säästöpankilla on 45 konttoria eri puolella Suomea, yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta ja henkilökuntaa noin 450.
Kiihtyvällä tahdilla kehittyvä liiketoiminta vaatii määrätietoista otetta, siksi tehokas ja täsmällinen riskienhallinta ovat toiminnan tae mahdollistaen kehityksen.

Systemaattinen riskienhallinta vaatii tarkoituksenmukaiset työkalut.

Kimmo Tapionsalo, Riskienhallintajohtaja, OmaSp

Finanssialan toimijana OmaSp:n toimintaa määrittelevät niin EU:n kuin Suomenkin sääntelyn velvoitteet. Vaatimusten mukainen riskienhallinta on olennainen osa pankkisektorin liiketoimintaa ja sisäisen valvonnan periaatteita.
OmaSp:n riskienhallinta noudattaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, jonka tehtävänä on varmistaa, että yhtiön merkittävät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja mitataan ja että riskejä seurataan ja hallitaan osana päivittäistä liiketoimintojen johtamista. Säännölliset riskikartoitukset, niiden perusteella tehtävät toimenpiteet, toimintaympäristön analysointi ja systemaattinen riskien seuranta edistävät järjestelmällistä ja ennakoivaa riskienhallintaa, jonka kautta pankin liiketoimintaa voidaan kehittää turvallisesti.

OmaSp:n riskienhallinnan viitekehys perustuu kolmen puolustuslinjan periaatteeseen, joista ensimmäinen on pankin liiketoiminta, toinen riskienhallinta sekä compliance-toiminto ja kolmantena sisäinen tarkastus. Riskienhallintatoiminnon tehtävänä on tunnistaa liiketoimintaan kohdistuvat riskit, ylläpitää, kehittää ja valmistella riskienhallinnan periaatteita, jotka se raportoi pankin hallitukselle ja toimivalle johdolle.

Granite toi riskienhallintatyöhön yhtenäisen rakenteen.

Riikka Yli-Kauppila, Riskienhallintapäällikkö, OmaSp

Riskienhallinta on merkittävä päätöksenteon ja johtamisen tuki myös pankkisektorilla. Hyvä ja tavoitteellinen riskienhallinta kerää tärkeää tietoa toiminnan riskitilanteesta ja riskien tasosta, minkä vuoksi riskidata on saatava nopeasti ja yhtenäisessä muodossa talteen.

Graniten avulla OmaSp:n riskienhallinnan toimintatavat kehittyivät uudelle tasolle. Tietoa riskeistä, uhkista ja riskienhallintaan liittyvistä tapahtumista ja poikkeamista kerättiin talteen jo aiemmin, mutta liiketoiminnan nopea kasvu ja kehitys edellytti tiedon entistä laajempaa analysointia. Riskidataa tallennettiin aiemmin yhtiön intraan ja sen analysointiin käytettiin vakiomallisia, taulukkolaskentaohjelmalla tuotettuja arviointipohjia. Vaikka perinteinen toimintamalli on pääosin riskienhallinnan parhaisiin periaateisiin sopiva, on mittavan riskienhallintakokonaisuuden ylläpitäminen työläämpää ja aikaa vievää ilman oikeita työvälineitä. Yhtenäinen riskienhallintajärjestelmä tuo riskienhallintaan rakenteen, jota jokainen voi seurata. Samalla se tehostaa riskienhallinnan työtä yhtenäistämällä riskien arvioinnin ja ilmoittamisen toimintatavat. Näin data saadaan laadukkaaseen käyttöön.

Graniten avulla koko talon riskienhallinta toimii samoilla periaatteilla.

Kimmo Tapionsalo, Riskienhallintajohtaja, OmaSp

Graniten riskienhallintatyökalujen käyttöönotto on tuonut OmaSp:lle riskienhallintatyöhön muutoksia. Aiemmin riskienhallintaa hidastaneet, manuaaliset työvaiheet on automatisoitu ohjelmallisesti. Ohjaava riskiarviointi tuottaa yhtenäistä ja vertailukelpoista tietoa riskienhallinnan tilanteesta. Riskienhallinnan toimintojen laatu on kohonnut yhdenmukaisemmaksi kuin mitä se oli aiemmin. Niin riskien arviointi, hallinta kuin valvontakin on saatu säännönmukaisiin raameihin.

Granitella kommunikoit riskitilanteen yhdenmukaisesti.

Peter Lindblad, Riskienhallintapäällikkö, OmaSp

Finanssialan yrityksiltä vaaditaan tehokasta ja systemaattista riskienhallintaa. OmaSp:n riskienhallinnan tarpeet ovat kehittyneet liiketoiminnan kunnianhimoisen kasvun mukana, mikä vaatii yhä enemmän mukautumiskykyä ja räätälöintiä myös riskienhallinnan työkaluilta ja järjestelmiltä. Riskienhallinnan tilanne on kyettävä kommunikoimaan tehokkaasti läpi koko organisaation ja riskitieto on kyettävä keräämään ja analysoimaan ketterästi. Automaattiset toiminnot tukevat kehitystä ja toimenpiteiden edistämistä, mutta systemaattisen riskienhallinnan kehittämisen haasteita ja kynnyskohtia ei ratkaista ainoastaan ohjelmistoratkaisuilla. Näkyvyys riskienhallinnan operatiiviseen keskiöön, data ja analyysit auttavat ymmärtämään riskienhallintatyön tärkeyden, mutta riskienhallintakulttuurin läpilyönti kaipaa oikeaa tahtotilaa ja arkista työtä. OmaSp:llä Graniten riskienhallintaratkaisut ovat osa tätä tärkeää tavoitetta.

OmaSp – ketterää riskienhallintaa Granitella

Riskienhallinta on tärkeä päätöksenteon tukitoiminto, joka tarkastelee liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. Yleisesti riskienhallinnan ydin hukkuu perustoimintojen turvaamiseen, mutta riskienhallinnan systemaattinen kehitys mahdollistaa riskienhallintaosaamisen kehityksen ja kattavamman ymmärryksen sen kokonaisvaikutuksista. Riskienhallinta kuuluu yhtä lailla liiketoiminnan johdolle kuin operatiivisen toiminnan etulinjaankin. Tähän Graniten riskienhallintatyökalut tuovat ohjaavan rakenteen.

Tuloksia käytännön riskienhallinnasta

Kun haluat tietää miten riskienhallinta tuodaan osaksi liiketoiminnan strategiaa ja tulosohjausta käytännön tasolla osallistu Graniten veloituksettomaan riskienhallintawebinaarin. Varaa paikkasi täällä!


Kirjoittanut
Antti Pekkala
LinkedIn

Ota yhteyttä

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.