Anora Group Oyj — Globaalin tason kokonaisvaltaista riskienhallintaa

Anora Group tekee riskienhallintaa Graniten riskienhallintatyökaluilla

Anora Group Oyj on suomalais-norjalainen pörssiyhtiö, joka syntyi vuonna 2021 Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n fuusioitumisen myötä. Fuusion seurauksena syntynyt yhtiö on yksi Pohjoismaiden johtavista viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditaloista.

Seitsemässä maassa toimivan Anoran liikevaihto oli vuonna 2022 noin 702 miljoonaa euroa. Laajan brändivalikoiman yhtiönä Anora vie tuotteitaan yli 30 markkinalle ja sen toimintaan kuuluvat myös teolliset toiminnot, joita ovat tislaus, pullotus ja logistiikkapalvelut sekä teknisten etanolien, juomaetanolin, rehuraaka-aineiden ja ohratärkkelyksen tuotanto.

Anora työllistää noin 1200 ammattilaista. Maailmanlaajuista kasvua vastuullisella liiketoimintastrategialla tavoittelevan Anoran toiminnassa riskienhallinnan systemaattinen kehittämisellä on tärkeä rooli.

Graniten avulla saamme ajantasaisen kuvan koko toimintamme riskitilanteesta.

Roger Saarikangas, Director, Procurement, Facility- and Risk management, Anora Group Oyj

Anora Group Oy käyttää kokonaisvaltaista riskienhallintaa johtamisen työvälineenä strategisten tavoitteiden edistämiseksi käytännön tasolla. Anora Groupin riskienhallinta rakentuu johdon luomalle riskienhallintapolitiikalle. Riskienhallinnan tuominen osaksi johtamista päätöksentekoprosessia luo ymmärrettävästi laajamittaisia tietotarpeita, joten riskienhallinnan on perustuttava kattavaan riskien tunnistamiseen. Menestyvä liiketoiminta globaalissa toimintaympäristössä edellyttää, että riskienhallinnan periaatteet ovat yhtäläiset, riskejä tunnistetaan ja arvioidaan samoilla periaatteilla ja koko organisaation riskitilanteesta voidaan tuottaa läpinäkyvä kokonaiskuva.

Perinteisen riskienhallinnan välineet ja mallit, jotka korostavat erityisesti vaatimustenmukaisuutta, eivät aina palvele eteenpäin katsovia liiketoimintatavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla. Perinteiset työkalut mahdollistavat kyllä tiedon keräämisen ja jonkinasteisen vastuutuksen, mutta niiden raportoima kuva riskitilanteesta on staattisuudessaan riittämätön tavoitteelliseen toimintaan. Kokonaisvaltainen riskienhallinta vaatii enemmän kuin vain vähimmäisvaatimusten täyttämisen.

Liiketoiminnan riskejä voi hallita vain kun ne ovat tiedossa. Granite luo näkyvyyden koko riskitilanteeseen.

Roger Saarikangas, Director, Procurement, Facility- and Risk management, Anora Group Oyj

Hyvä ja tavoitteellinen riskienhallinta kerää tärkeää tietoa toiminnan riskitilanteesta ja riskien tasosta, minkä vuoksi riskidata on saatava nopeasti ja yhtenäisessä muodossa talteen.

Graniten avulla riskienhallinnan toimintatavat kehittyivät uudelle tasolle. Tietoa riskeistä, uhkista ja riskienhallintaan liittyvistä tapahtumista ja poikkeamista kerättiin talteen jo aiemmin, mutta liiketoiminnan nopea kasvu ja kehitys edellytti tiedon entistä laajempaa analysointia. Riskidataa tallennettiin aiemmin yhtiön intraan ja sen analysointiin käytettiin vakiomallisia, taulukkolaskentaohjelmalla tuotettuja arviointipohjia. Vaikka perinteinen toimintamalli on pääosin riskienhallinnan parhaisiin periaateisiin sopiva, on mittavan riskienhallintakokonaisuuden ylläpitäminen työläämpää ja aikaa vievää ilman oikeita työvälineitä. Yhtenäinen riskienhallintajärjestelmä tuo riskienhallintaan rakenteen, jota jokainen voi seurata. Samalla se tehostaa riskienhallinnan työtä yhtenäistämällä riskien arvioinnin ja ilmoittamisen toimintatavat. Näin data saadaan laadukkaaseen käyttöön.

Graniten raportointi tuo riskienhallintaan konkretiaa.

Roger Saarikangas, Director, Procurement, Facility- and Risk management, Anora Group Oyj

Riskienhallinnan käytännöt ohjaavat organisaation toimintaa käytännössä. Siksi riskienhallintamallia kehittäessä täytyy huomioda niin liiketoiminnan tavoitteet, päätöksen teon kannalta kriittiset tietotarpeet kuin myös organisaation riskienhallintakulttuuri ja riskienhallinnan kypsyystaso. Oman toiminnan ymmärtäminen auttaa luomaan riskienhallintaprosessin joka edistää tavoitteita, mutta mahdollistaa organisaation resilienssin kehittymisen. Vaikka riskienhallintaohjelmistot, -järjestelmät tai -työkalut eivät itsestään vie riskienhallintaa suuntaan tai toiseen, ovat ne välttämättömiä kun riskeinhallintaa halutaan edistää johdetusti.
Anora Group Oyj:n riskienhallintamalli on rakennettu organisaation omia tarpeita silmällä pitäen ja sitä myös kehitetään systemaattisesti suhteessa näihin tavoitteisiin. Siksi riskienhallintajärjestelmien on kyettävä mukautumaan ja elämään käyttäjien riskienhallintatarpeiden mukana.

Granite on tukenut riskienhallintamme kehitystä ja mukautunut ketterästi sen muuttuviin tarpeisiin.

Roger Saarikangas, Director, Procurement, Facility- and Risk management, Anora Group Oyj

Anoran riskienhallinnan työstövastuu on riskienhallintaryhmällä, joka raportoi riskienhallinnan tilanteesta ja kehityksestä johtoryhmälle ja tarkastusvaliokunnalle. Riskien arvioinnin yhdenmukaistaminen ja kvantifiointi mahdollistaa riskitilanteen mittaamisen samoilla periaatteilla kuin liiketoiminnan tavoitteita mitataan muillakin osa-alueilla.

Läpi organisaation vietynäkin riskienhallintaan voi sisällyttää monia eri perspektiivejä; Anoran toiminnassa muun muassa tehtailla tehtävä riskikartoitus tapahtuu hyvin eri mittasuhteissa kuin johtoryhmän tietotarpeita palveleva strateginen riskienhallintatyö.

On luontevaa, että riskienhallinnan jalkautusaste on suoraan suhteessa organisaation riskienhallinnan kypsyystasoon, sillä se kertoo toimintamallien lisäksi myös tavoitteista, joita riskienhallinnalle on asetettu. Osana Anora Groupin strategiatyötä riskienhallinta koskettaa useita erilaisia liiketoimintoja ja toimintayksiköitä, joiden riskitilanteen hallinta on kriittistä asiakkaiden tarpeisiin vastaamisessa, mutta myös kumppani- ja toimitusverkostojen eheydelle ja resilienssille.

Granitella kommunikoimme riskienhallintamme tarpeet ymmärrettävästi suhteessa tavoitteisiin.

Roger Saarikangas, Director, Procurement, Facility- and Risk management, Anora Group Oyj

Ajankohtaisten uhkien ja riskien tunnistaminen ja oikea-aikaiset korjaavat toimenpiteet ovat välttämättömiä menestyvän liiketoiminnan kannalta. Riskienhallinta on työkalu kehittämiseen, ja sen tulisi aina olla osa yrityksen talouden ja toiminnan suunnittelua.
Anora Groupin kasvavat riskienhallintatarpeet niin liiketoimintariskien kuin jatkuvuudenhallinnankin rekisterissä ovat hyötyneet Graniten joustavista ja helposti ylläpidettävistä työkaluista. Anora Group Oy:ssä riskienhallinta on aina tavalla tai toisella osa liiketoiminnan arkea ja se pyrkii ohjaamaan prosessia asiantuntevasti ja ammattitaidolla.
Kun riskienhallinnan prosessi on hallinnassa ja sitä tarkastellaan säännöllisesti, voidaan riskienhallintaa kehittää konkreettisiksi toimenpiteiksi. Tämä auttaa Anora Group Oy:tä välttämään riskejä ja varmistamaan, että liiketoiminta on turvallista ja kestävää.

Anora Group – kehittyvää riskienhallintaa globaalissa toimintaympäristössä

Hyvin suunniteltu riskienhallinnalta mahdollistaa liiketoiminnan ennakoivan suunnittelun sen sijaan, että muutokset markkinoilla pakottavat harkitsemattomiin päätöksiin ja reaktiivisuuteen. Anora Group Oy:n riskienhallinnan onnistunut kehittäminen on vaatinut määrittelytyötä ja vastuuttamista.
Vaikka riskienhallintatyökalujen helppokäyttöisyys on tärkeää, niiden käyttö edellyttää organisaation sitoutumista ja vastuullisuutta riskien tunnistamiseen ja hallitsemiseen.
Graniten riskienhallintajärjestelmän ominaisuudet ovat tukeneet Anoraa tunnistamaan riskienhallintansa pullonkauloja ja mahdollistaneet riskitiedon jatkuvan kehittämisen. Tämän tuloksena päätöksenteon pohja on tukevoitunut ja kykenee paremmin vastaamaan markkinoiden muutoksiin ja vaatimuksiin. Ajantasaiseen, saatavilla olevaan riskitietoon perustuva päätöksenteko on avain strategian toteuttamiseen ja edistää yhtiön resilienssiä.

Tuloksia käytännön riskienhallinnasta

Kun haluat tietää miten riskienhallinta tuodaan osaksi liiketoiminnan strategiaa ja tulosohjausta käytännön tasolla osallistu Graniten veloituksettomaan riskienhallintawebinaarin. Varaa paikkasi täällä!


Julkaistu 6.10.2023

Ota yhteyttä

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.