Ota NIS2-tietoturvavaatimukset haltuun

Granite-blogi: Ota NIS2-tietoturvavaatimukset haltuun

Mistä NIS2-direktiivissä on kysymys?  

NIS2-direktiivi on EU:n uusi kyberturvallisuusdirektiivi, jonka tavoitteena on parantaa kyberturvallisuuden tasoa koko unionin alueella. Direktiivi tuo mukanaan vaatimuksia, kuten kyberturvallisuuden hallintamallin kehittämisen, säännölliset riskienarvioinnit ja teknisen turvallisuuden parantamisen, jotka koskevat aiempaa laajempaa joukkoa toimialoja.  

NIS2-direktiivin soveltamisala – keitä se koskee?

Direktiivi koskee laajaa kirjoa yhteiskunnan kannalta kriittisiä toimialoja, kuten terveydenhuoltoa, vesihuoltoa ja digitaalista infrastruktuuria. NIS2 kohdistuu suuriin ja keskisuuriin toimijoihin, joiden liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa tai joiden henkilöstömäärä ylittää 250 henkilöä. Pienemmät organisaatiot saattavat kohdata vaatimuksia välillisesti suurempien kumppaneiden kautta.

 

Millaisia tietoturvavaatimuksia direktiivi asettaa?

NIS2 asettaa organisaatioille velvoitteita, jotka liittyvät kyberturvallisuuden riskien hallintaan, raportointivelvollisuuksiin ja johtamisjärjestelmien kehittämiseen. Organisaatioiden on muun muassa luotava tehokkaat toimintamallit riskien arviointiin, vahvistettava kyberturvallisuuspolitiikkoja ja varmistettava, että tietoturva-asiat kuuluvat johdon tehtävälistalle. Lisäksi direktiivi tiukentaa vaatimuksia tietoturvapoikkeamien raportoinnille, lyhentäen raportointiajan 24 tuntiin.

 

Miten uudet tietoturvavaatimukset vertautuvat ISO 27001 -vaatimuksiin?

ISO 27001 on kansainvälinen standardi tietoturvallisuuden hallintajärjestelmille, joka kattaa laajan kirjon tietoturvakäytäntöjä. Vaikka NIS2 tuo joitakin tarkennuksia, kuten poikkeamien raportointiin liittyvät tiukennukset, ISO 27001 -sertifioinnin omaavat organisaatiot ovat jo hyvässä valmiudessa NIS2-vaatimuksien täyttämiseen. Monet ISO 27001:n vaatimukset, kuten riskienhallintaprosessit ja hallinnolliset toimenpiteet, ovat yhteensopivia tai jopa ylittävät NIS2:n asettamat vaatimukset.

 

Mitkä ovat johdon vastuut?

Organisaation johto on vastuussa kyberturvallisuuspolitiikoiden kehittämisestä, riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Johto on myös henkilökohtaisesti vastuussa tietoturvaan liittyvien toimintamallien noudattamisesta. Tämä kattaa vastuun myös mahdollisista tietoturvaloukkauksista ja niiden asianmukaisesta raportoinnista.

 

Miten NIS2-valmiuksia kehitetään?

Organisaatiot voivat kehittää NIS2-valmiuksia tekemällä nykytila-arvion ja luomalla kehityssuunnitelmia, jotka vastaavat direktiivin vaatimuksia. Arvioinnin osa-alueita ovat tekniset suojatoimet, politiikat ja proseduurit, henkilöstön tietoturvakoulutus, fyysinen turvallisuus ja kolmannen osapuolen riskienhallinta. On tärkeää, että kaikki alueet täyttävät direktiivin asettamat minimitasot ja että niitä päivitetään säännöllisesti. Erilaisten automaatioiden ja työkalujen hyödyntäminen voi auttaa täyttämään NIS2-direktiivin vaatimukset tehokkaammin.

NIS2-direktiivin soveltaminen alkaa 18.10.2024, joten organisaatioiden on syytä aloittaa valmistautuminen hyvissä ajoin, jotta kaikki vaatimukset voidaan täyttää määräaikaan mennessä.

 

Haluatko arvioida organisaatiosi tietoturvallisuuden nykytilan, laatia toimenpidesuunnitelman ja osoittaa vaatimustenmukaisuuden NIS2-direktiivin mukaisesti?

NIS2 Tietoturvavaatimukset -työkalun avulla voit varmistaa, että organisaatiosi ei ainoastaan täytä tuoreita vaatimuksia, vaan myös nostaa tietoturvakäytäntöjään uudelle tasolle suojaten arvokkaita tietovarojaan ja varmistaen liiketoiminnan jatkuvuuden.

Tutustu työkaluun täällä!

 


Julkaistu 13.6.2024

Ota yhteyttä

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.