Parhaat ratkaisut yrityksen riskienhallintaan

Liiketoiminnan riskienhallinta ei ole koskaan ollut yhtä kriittistä kuin mitä se on nyt. Aina vain enemmän verkottuneessa ja monimutkaisemmassa liiketoimintaympäristössä kaikki organisaatiot kohtaavat lukuisia uhka- ja riskitilanteita, kuten kyberuhkat, luonnonkatastrofit ja sääntelyn muutokset, jotka saattavat vaikeuttaa ja häiritä niiden toimintaa, vahingoittaa mainetta ja vaikuttaa tulokseen. Selvitäkseen kriisien yli ja jatkaakseen toimintaansa yritykset tarvitsevat tehokkaita riskienhallintaratkaisuja tavoitteidensa turvaamiseksi ja menestyäkseen tässä epävakaassa ympäristössä.

Tässä artikkelissa tutkimme kuutta parasta riskinhallintaratkaisua, jotka auttavat yrityksiä tekemään tulosta ja selviytymään haasteista tehokkaasti.

1. Enterprise Risk Management (ERM)

Parhaat riskienhallintaratkaisut tukevat liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. Enterprise Risk Management (ERM) on kokonaisvaltainen lähestymistapa riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan organisaation kaikilla osa-alueilla. ERM integroi riskienhallinnan yrityksen toiminnan ytimeen, mikä mahdollistaa kattavan kuvan mahdollisista riskeistä ja niiden keskinäisistä riippuvuuksista. Integroimalla riskienhallinnan saumattomasti yrityksen liiketoiminnan ytimeen, Enterprise Risk Management luo tarkan ja täsmällisen kuvan liiketoiminnan riskeistä, niiden monimutkaisista suhteista ja tavoista, joilla ne voivat vaikuttaa liiketoiminnan eri osa-alueisiin. Enterprise Risk Management antaa organisaatioille mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, priorisoida riskinhallintatoimia ja saavuttaa korkeampi riskinsietokyky sekä tunnettujen, että ennakoimattomien haasteiden edessä.

Enterprise Risk Managementin tärkeimmät edut ovat:

 • Parempi päätöksenteko: Enterprise Risk Management tarjoaa jäsennellyt puitteet riskien arvioinnille, mikä mahdollistaa tietoisempien päätösten tekemisen ja riskinhallintatoimien priorisoinnin.
 • Parampi riskinsietokyky: Enterprise Risk Management auttaa organisaatioita reagoimaan tehokkaasti sekä tunnettuihin että tuntemattomiin riskeihin, mikä parantaa niiden kykyä kestää odottamattomia iskuja.
 • Säännösten noudattaminen: Monilla toimialoilla on tiukat riskienhallintaa koskevat määräykset. Enterprise Risk Management auttaa yrityksiä pysymään vaatimusten mukaisina ja välttämään oikeudellisia ongelmia.
 • Kustannussäästöt: Tunnistamalla ja vähentämällä riskit varhaisessa vaiheessa Enterprise Risk Management johtaa merkittäviin kustannussäästöihin vakuutusmaksuissa ja vahinkojen ehkäisyssä.

Tutustu Granite Enterprise Risk Management -työkaluun täällä!

2. Strateginen riskienhallinta

Parhaat riskienhallintaratkaisut tuovat tuovat strategian toiminnan tasolle. Strateginen riskienhallinta keskittyy sellaisten riskien tunnistamiseen ja käsittelemiseen, jotka liittyvät suoraan yrityksen strategisiin tavoitteisiin ja päätöksentekoprosesseihin. Strateginen riskienhallinta arvioi riskejä, jotka vaikuttavat pitkän aikavälin liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen ja organisaation yleiseen suuntaan. Kehittämällä strategiansa uhkia ja mahdollisuuksia yritykset voivat laatia kestäviä päätöksiä ja ratkaisuja, jotka eivät ainoastaan edistä niiden kestävää menestystä, vaan myös mukautuvat dynaamisiin markkinaolosuhteisiin ja sidosryhmien muuttuviin odotuksiin.

Tehokkaan strategisen riskienhallinnan avaintekijöitä ovat:

 • Skenaariosuunnittelu: Strateginen riskienhallinta auttaa yrityksiä kehittämään varasuunnitelmia sellaisten riskien ja mahdollisuuksien käsittelemiseksi, jotka voivat vaikuttaa yhtiön strategisiin aloitteisiin ja suunnitelmiin.
 • Riskitietoinen päätöksenteko: Strateginen riskienhallinta integroi tunnistetut riskit ja mahdollisuudet strategisiin päätöksentekoprosesseihin sen varmistaaksesi, että riskit ja mahdollisuudet otetaan huomioon liiketoimintasuunnitelmien viemisessä käytäntöön.
 • Säännöllinen seuranta: Strateginen riskienhallinta arvioi jatkuvasti strategisten tavoitteiden edistymistä ja niihin liittyvien riskien kehittymistä ja mahdollistaa tulosten ennakoimisen ja toimenpiteiden sopeuttamisen.
 • Resurssien kohdentaminen: Strateginen riskienhallinta mahdollistaa resurssien ohjaamisen niihin kohteisiin, joilla on merkittävin vaikutus pitkän aikavälin menestykseen.

Tutustu Granite Strateginen Riskienhallinta-työkaluun täällä!

3. Third-Party Risk Management

Parhaat riskienhallintaratkaisut luovat näkyvyyden yrityksen kaikkiin riippuvuuksiin. Third-Party Risk Management, eli kolmansien osapuolten eli kumppanuusverkoston riskienhallinta on riskienhallintaa, joka tunnistaa, arvioi ja vähentää ulkoisiin toimittajiin, urakoitsijoihin ja kumppaneihin liittyviä riskejä. Nykyaikainen liiketoiminta vaatii onnistuakseen lukemattoman joukon erilaisia palveluita ja kumppanuuksia, minkä vuoksi yritysten on välttämätöntä hallita riskejä, joita nämä suhteet voivat aiheuttaa. Näihin riskeihin lukeutuu laaja kirjo riskitekijöitä aina kumppanin taloudellisesta epävakaudesta ja vaatimustenmukaisuusongelmista kyberturvallisuuden haavoittuvuuksiin ja maineongelmiin, mikä korostaa kattavan ja jatkuvan Third Party Risk Mangementin kriittistä tarvetta. Tunnistamalla, arvioimalla ja käsittelemällä näitä riskejä ennakoivasti organisaatiot voivat säilyttää toimintansa eheyden ja vahvistaa samalla luotettavuuttaan sidosryhmien ja asiakkaiden silmissä.

Third-Party Risk Managementin tärkeimmät tavoitteet:

 • Ennakoitava riskien vähentäminen: Third-Party Risk Management auttaa ennakoimaan estämään taloudellisia menetyksiä, toimintahäiriöitä, oikeudellisia komplikaatioita ja mainevaurioita, joita voi aiheutua kumppaneiden ennakoimattomista ongelmista.
 • Edistynyt vaatimustenmukaisuus: Seuraamalla ja arvioimalla aktiivisesti kumppaniverkoston toimintaa organisaatiot voivat varmistaa, että niiden kumppanit noudattavat asiaankuuluvia säädöksiä ja alan standardeja. Tämä minimoi sakkojen ja lakisääteisten vastuiden riskiä ja edistää samalla eettisiä liiketoimintatapoja.
 • Parempi liiketoiminnan jatkuvuus: Ennakoiva riskienhallinta antaa organisaatioille mahdollisuuden ennakoida ja korjata toimitusketjujensa ja kumppanuuksiensa haavoittuvuuksia ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden myös odottamattomien häiriöiden, kuten luonnonkatastrofien tai talouden taantumien edessä.
 • Maineturva: Tehokas Third-Party Risk Management auttaa turvaamaan yrityksen mainetta estämällä tai minimoimalla negatiiviset tapahtumat, jolloin asiakkaiden ja sidosryhmien luottamus lisääntyy ja tuotekuva paranee.

Tutustu Granite Third-Party Risk Management -työkaluun täällä!

4. Kyber- ja tietoturvariskienhallinta

Parhaat riskienhallintaratkaisut vastaavat toimintaympäristön vaatimuksiin. Digitalisoitunut liiketoimintaympäristö täynnä kyberuhkia, joten kyberturvallisuusriskien hallinta on yrityksille ensiarvoisen tärkeää. Etätyön, pilvipalvelun ja esimerkiksi tekoälyn yleistyminen on laajentanut hyökkäyspinta-alaa ja vaikuttavuutta, minkä vuoksi yritysten on välttämätöntä suojata digitaalista omaisuuttaan ja arkaluonteisia tietojaan.

Tehokkaan kyberturvallisuusriskien hallinnan avainkomponentteja ovat:

 • Säännölliset riskiarvioinnit: Tunnista haavoittuvuudet ja uhat suorittamalla säännöllisiä riskinarviointeja ja tunkeutumistestejä.
 • Vahvat turvallisuuskäytännöt ja koulutus: Luo kattavat turvallisuuskäytännöt ja varmista, että työntekijät ovat hyvin perillä parhaista käytännöistä kyberriskien vähentämiseksi.
 • Tapahtumasuunnitelma: Kehitä hyvin määritelty suunnitelma reagoida tietoturvaloukkauksiin ja tietoturvaloukkauksiin minimoimalla mahdolliset vahingot.
 • Salaus ja pääsynhallinta: Ota käyttöön vahva salaus ja pääsynhallinta suojataksesi arkaluontoisia tietoja luvattomalta käytöltä.

Tutustu Graniten Tieto- ja kyberturvallisuus riskienarviointi -työkaluun täällä!

5. Toimitusketjun riskienhallinta

Parhaat riskienhallintaratkaisut varmistavat liiketoiminnan vaatimukset. Globalisaatio ja monimutkaiset toimitusketjun verkostot ovat tehneet toimitusketjun riskienhallinnasta kriittisen osa-alueen liiketoimintaa. Yritykset luottavat tavarantoimittajiin ja kumppaneihin eri puolilta maailmaa, mikä tuo toimitusketjuun monia merkittäviä haavoittuvuuksia. Nämä haavoittuvuudet toimitusketjuissa voivat johtua syntyä monesta syystä, kuten geopoliittisista muutoksista, luonnonkatastrofeista, talouden vaihteluista, sääntelyn muutoksista ja jopa kuljetusreittien häiriöistä. Toimitusketjujen globaali luonne tarkoittaa, että yksittäinen häiriö jossakin osassa maailmaa voi laukaista aaltoiluvaikutuksen, joka vaikuttaa useisiin toimitusketjun kohtiin.

Tehokkaaseen toimitusketjun riskienhallintaan kuuluu:

 • Toimittajien monipuolistaminen: Vähentämällä riippuvuutta yhdestä toimittajasta tai lähteestä yritykset voivat pienentää ennakoimattoman häiriöriskin vaikuttavuutta.
 • Reaaliaikainen seuranta ja seuranta: Hyödyntämällä teknologiaa toimitusketjujen tilanteeseen on mahdollista luoda reaaliaikainen näkyvyys, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin mahdollisissa häiriötilanteissa.
 • Skenaariosuunnittelu: Toimitusketjun tehokas riskienahallinta pitää sisällään valmiussuunnitelmien kehittämisen mahdollisten riskien, kuten luonnonkatastrofien, geopoliittisten muutosten tai kuljetusongelmien käsittelemiseksi.
 • Yhteistyökumppaneiden riskinarviointi: Toimitusketjun riskienhallinta vaatii tiivistä yhteistyötä toimittajien kanssa yhteisten riskien tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi.

Tutustu Granite Third-Party Risk Management -työkaluun täällä!

6. Jatkuvuudenhallinta

Parhaat riskienhallintaratkaisut luovat tulevaa. Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta suunnittelee ja toteuttaa strategioita, joilla varmistetaan, että yritys voi jatkaa keskeisiä toimintojaan katastrofin tai muun häiritsevän tapahtuman aikana ja sen jälkeen. Jatkuvuudenhallinta on lähestymistapa, joka keskittyy organisaation ydinliiketoimintojen ja -palvelujen ylläpitämiseen myös merkittävien häiriöiden keskellä.

Tehokkaan liiketoiminnan jatkuvuuden hallinnan elementtejä ovat:

 • Vaikutusanalyysi, Business Impact Analysis: Jatkuvuus mahdollistetaan tunnistamalla kriittiset liiketoimintatoiminnot ja arvioimalla häiriöiden mahdolliset vaikutukset näihin toimintoihin.
 • Jatkuvuuden suunnittelu: Jatkuvuuden puitteet luodaan Kehitämällä ja ottamalla käyttöön strategioita toiminnan ylläpitämiseksi häiriöiden aikana.
 • Testaus ja harjoitukset: Testaamalla ja päivittämällä liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmia säännöllisesti varmistat, että ne pysyvät tehokkaina ja asianmukaisina.
 • Viestinnän protokollat ja periaatteet: Selkeiden viestintäkanavien ja periaatteiden kehittäminen työntekijöitä, asiakkaita ja sidosryhmiä huolehdit jatkuvuudesta häiriötilanteissa.

Tutustu Granite Jatkuvuudenhallinta -työkaluun täällä!

Kokonaisvaltainen kehitys rakentuu riskienhallinnasta

Jatkuvasti kehittyvässä liiketoimintaympäristössä tehokkaat riskienhallintaratkaisut ovat ratkaisevan tärkeitä yrityksen etujen turvaamiseksi ja pitkän aikavälin menestyksen takaamiseksi. Enterprise Risk Management (ERM), kyberturvallisuusriskien hallinta, strateginen riskien hallinta, toimitusketjun riskienhallinta, third-party risk management ja jatkuvuudenhallinta ovat parhaita ratkaisuja pitkäjännitteiseen, kestävään menestykseen. Tuomalla nämä riskienhallinnat liiketoimintansa keskiöön organisaatiot eivät vain vähennä mahdollisia uhkia, vaan myös mahdollistava menestyksensä epävarmassa maailmassa. Riskienhallinta ei ole vain omaisuuden suojaamista ja turvaa vaan perustan luomisesta kasvulle ja kestävyydelle.
Kun haluat tietää miten riskienhallinta käytäntöön osallistu Graniten veloituksettomaan riskienhallintawebinaarin. Varaa paikkasi täällä!


Kirjoittanut
Antti Pekkala
LinkedIn

Ota yhteyttä

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.