Riskinottohalukkuus eli näin arvioit yrityksesi risk appetiten

Granite-blogi: Riskinottohalukkuus

Yrityksen riskinottohalukkuuden, eli risk appetiten arvioiminen on kriittinen osa niin strategista päätöksentekoa kuin liiketoiminnan tehokasta riskienhallintaa. Risk appetite auttaa ymmärtämään organisaation riskinsietokyvykkyyttä ja asettaa rajat, joiden sisällä riskejä voidaan ottaa systemaattisesti ja hallitusti niin, että asetettuihin tavoitteisiin päästään. Seuraavassa askelmerkit yrityksesi riskinottohalukkuuden arvioimiseen.

 

1: Kokoa kattava tiimi

Riskinottohalukkuuden arvioiminen ei ole yksilöllinen sankariteko vaan vaatii osaavia näkökulmia liiketoiminnan eri alueilta. Risk appetiten arvioimiseksi kannattaakin koota tiimi keskeisiä sidosryhmiä organisaatiosi eri osastoilta. Tähän riskitiimiin olisi hyvä ottaa mukaan johtajia, talousasiantuntijoita, operatiivisen toiminnan asiantuntijoita, kuin myös mahdollisesti lakimiehiä ja compliance-ammattilaisia, riskienhallinnan ammattilaisia unohtamatta. Monipuolinen tiimi takaa kattavan arvioinnin.

2: Määrittele keskeiset tavoitteet

Riskinottohalukkuuden arvioimisen kannalta on tärkeää määritellä arvioinnin tavoitteet. Onko arvioinnin tavoite parempi ymmärrys organisaatiosi riskinsietokyvystä, riskinoton sovittaminen strategisiin tavoitteisiin tai niiden alueiden tunnistaminen, joissa riskienhallintakäytännöt tarvitsevat parannusta.

3: Tunnista riskit

Koosta kattava lista organisaatiosi riskeistä. Ota huomioon niin taloudelliset riskit, operatiiviset riskit, compliance-riskit, maineriskit kuin strategiset riskitkin. On tärkeää, että riskejä tunnistaessa huomioidaan niin sisäiset kuin ulkoisetkin riskit.

4: Priorisoi riskit

Riskien tunnistamisen jälkeen on tärkeää arvioida kunkin riskin merkitys mahdollisen vaikutuksen ja todennäköisyyden näkökulmasta. Tässä työssä auttavat esimerkiksi Graniten riskienhallintatyökalut. Tärkeimpien riskien tunnistaminen tehostaa auttaa riskinottohalukkuuden arviointia.

Vaihe 5: Määrittele riskinsietotaso

Seuraava vaihe riskinottohalukkuuden arvioimisessa on riskinsietotason tarkka ja täsmällinen määrittely sen osalta minkä riskille altistumistason voitte hyväksyä. Voitte esimerkiksi päättää, että siedätte 10 prosentin liikevaihdon menetyksen markkinoiden vaihtelun vuoksi.

6: Sovita riskinottosi strategisiin tavoitteisiin

Tässä vaiheessa on hyvä varmistaa, että riskinotto on linjassa organisaatiosi strategisten tavoitteiden kanssa. On välttämätöntä, että riskinotto tukee laajempia liiketoimintatavoitteita.

7: Arvioi riskienhallintanne käytännöt

Arvioi nykyisiä riskienhallintakäytäntöjä ja -politiikkoja pohtimalla esimerkiksi ovatko ne tehokkaita tunnistettujen riskien lieventämiseksi hyväksytylle riskinsietotasolle? Riskienhallintakäytäntöjä arvioidessa tunnista parannustarpeet ja toteuta tarvittavat muutokset.

8: Arvioi riskinottokyvykyyttäsi eri skenaarioissa

Erilaiset riskitilanneskenaariot auttavat arvioimaan reagointi- ja riskinottokykyä käytännön tasolla. Esimerkkejä riskiskenaarioista voivat esimerkiksi olla paras mahdollinen lopputulos, huonoin mahdollinen lopputulos ja todennäköisin lopputulos. Näiden skenaarioiden pohjalta voit arvioida valmiutesi ja reagointikykysi.

9: Dokumentoi ja viesti ymmärtettävästi

Viesti selvästi riskinottohalukkuuden arvioinnin tulokset ja päätökset organisaatiosi sisällä. Varmista, että kaikki sidosryhmät ymmärtävät määritellyt riskinsietotasot ja niiden taustalla olevan perustelut. Dokumentoi riskinottohalukkuutesi ja tee se helposti saataville. Tässä työssä tukevat tarkoituksenmukaiset riskienhallintatyökalu.

10: Seuraa ja uudelleenarvioi riskinottohalukkuus säännöllisesti

Riskinottohaluukuus ei ole staattinen totuus; se voi kehittyä ajan myötä. Siksi on tärkeää määritellä säännöllinen riskinottohalukkuuden tarkastusprosessi sen uudelleenarvioimiseksi. Riskinottohalukkuuden uudelleenarvioimista tulee pohtia ainakin markkinan ja säätelyn muuttuessa, mutta myös sisäisistä syistä.

12: Integroi riskinottohalukkuus päätöksentekoon

Tuo riskinottohalukkuus osaksi päätöksentekoprosesseja. Aina kun organisaatiosi harkitsee uusia strategioita, investointeja tai aloitteita, varmista, että ne ovat linjassa määritettyjen riskinkestävyyden tasojen kanssa.

Johtopäätös

Yrityksen riskinottohalukkuuden  arvioiminen on jatkuva prosessi, joka vaatii huolellisuutta ja säännöllisyyttä. Se on proaktiivinen lähestysmistapa liiketoimintaan, joka auttaa organisaatiotasi kestämään kriisitilanteita ja epävarmuuksia, mutta myös tekemään tietoon perustuvia päätöksiä luottavaisesti ja saavuttamaan tavoitteet kun riskinhallinnan kypsyystaso on riittävän korkealla.

Tuloksia käytännön riskienhallinnasta

Kun haluat tietää miten riskienhallinta tuodaan osaksi liiketoiminnan strategiaa ja tulosohjausta käytännön tasolla osallistu Graniten veloituksettomaan riskienhallintawebinaarin. Varaa paikkasi täällä!


Kirjoittanut
Antti Pekkala
LinkedIn

Ota yhteyttä

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.