Miksi Third Party Risk Management on tärkeää?

Granite-blogi: Miksi Third Party Risk Management on tärkeää?

Pitäisikö sinua kiinnostaa yhteistyökumppanisi riskit? Lyhyt vastaus on: pitäisi. 

Organisaatiot altistavat itsensä yhteistyökumppaneidensa kautta uusille riskeille, jotka voivat häiritä toimintaa, aiheuttaa taloudellisia tappioita, vahingoittaa mainetta tai johtaa sääntelyvaatimusten noudattamatta jättämiseen. Tehokas riskienhallinta on systemaattista toimintaa, joka sisältää myös kolmannen osapuolen riskien tarkastelun ja hallinnan.

Mitä on third party risk management?

Third party risk management (kolmannen osapuolen riskienhallinta) on prosessi, jossa tunnistetaan, arvioidaan ja lievennetään kolmansiin osapuoliin liittyviä riskejä. Tällaisia riskejä voivat olla esimerkiksi tietoturvaongelmat, sopimusrikkomukset tai toimittajan toimintakyvyn heikentyminen. Riskienhallintaa tehdessä on tärkeää ymmärtää kumppaniverkoston ja toimitusketjujen suhteiden merkitys omalle liiketoiminnalle ja sen tavoitteille. Mikä on todennäköisyys, että kolmannen osapuolen riski käy toteen ja mikä merkitys sillä on sinun liiketoiminnallesi?

Third party risk managementin keskeiset osa-alueet sisältävät useita prosesseja ja käytännön toimintamalleja. Näitä ovat muun muassa due diligence -prosessi, jossa tarkistetaan kolmannen osapuolen luotettavuus ja riskitaso ennen yhteistyön aloittamista. Sopimusten hallinta puolestaan takaa, että sopimukset sisältävät asianmukaiset riskienhallintaklausuulit. Yhteistyön ollessa käynnissä tulee jatkuva seuranta tarpeeseen, jotta pidetään huoli, että kolmannen osapuolen riskit pysyvät hallinnassa.

Miksi third party risk management on tärkeää?

Ulkopuolisen organisaation riskien tunnistaminen ja hallitseminen voi tuntua vieraalta ja tarpeettomalta. Todellisuudessa se on kuitenkin välttämätöntä ja työ vaatii proaktiivista otetta. Sen avulla voidaan korjata kolmannen osapuolen ekosysteemin haavoittuvuuksia ennen mahdollisten ongelmien ilmaantumista, ja tällä tavalla varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus ja kestävyys. Vaikka yhteistyökumppanin riskeihin ja niiden todennäköisyyteen ei pystyisi omalla toiminnalla suoraan vaikuttamaan, pystytään nämä riskit tunnistamalla kuitenkin ennakkoon huomioimaan omassa toiminnassa ne asiat, joihin tulee löytää ratkaisut kumppanin riskien toteutuessa.

Kenelle third party risk management kuuluu?

Periaatteessa kolmannen osapuolen riskienhallinta kuuluu kaikille yrityksille, joilla on ulkopuolisia kumppaneita. Mitä merkittävämpi rooli ulkopuolisella kumppanilla on organisaation toiminnassa, sitä tärkeämpää riskienhallinta on. 

Käytännön tekemiseen tulee osallistua johtajien, riskienhallinnan asiantuntijoiden, juristien ja hankintayksiköiden. Toimivassa riskienhallinnassa yhteistyön ja viestinnän merkitys korostuu sisäisten osastojen ja kolmansien osapuolten, kumppaniverkoston ja toimittajien välillä.

Miten third party risk management sovitetaan yrityksen riskienhallintaan?


Third party risk managementin tulisi aina olla osa laajempaa yrityksen riskienhallinnan (ERM) viitekehystä. Kumppaniverkoston riskit on tunnistettava osana riskiarviointiprosessia ERM:ssä. Tämän lisäksi kumppaniverkoston riskien lieventämisen strategiat on sovitettava yhteen organisaation riskinottohalukkuuden ja riskinsietokyvyn kanssa.

Lisäksi third party risk managementilla on yhteys liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaan (BCM). Kumppaniverkoston riskien arviointi ja lieventäminen tulisi sisällyttää organisaation BCM-ohjelmaan.

Sisällytä Third Party Risk Management omaan riskienhallintaasi

Third party risk management on tärkeä osa riskienhallintaa. Siinä tunnistetaan, arvioidaan ja lievennetään kolmannen osapuolen toimittajiin liittyviä riskejä. Riittämätön riskienhallinta voi johtaa ikäviin yllätyksiin, jossa kolmannen osapuolen riskin takia yritys kohtaa vakavia seurauksia, kuten taloudellisia tappiota tai maineen vahingoittumista. Organisaatioiden tulisi integroida third party risk management osaksi laajempaa riskienhallinnan viitekehystä varmistaakseen liiketoiminnan jatkuvuuden ja kestävyyden. Yhteistyö ja viestintä sisäisten osastojen ja kolmansien osapuolten välillä ovat avainasemassa tehokkaan kolmannen osapuolen riskienhallinnan toteuttamisessa. Siinä auttavat myös Graniten riskienhallintatyökalut.

Tuloksia käytännön riskienhallinnasta

Kun haluat tietää miten riskienhallinta tuodaan osaksi liiketoiminnan strategiaa ja tulosohjausta käytännön tasolla, osallistu Graniten veloituksettomaan riskienhallintawebinaarin. Varaa paikkasi täällä!


Julkaistu 13.7.2023

 

 

Ota yhteyttä

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.