Pohjolan Voima – Energiakonsernin strateginen riskienhallintaratkaisu

Granite strategiatyökaluna energia-alalla

Pohjolan Voima on vuonna 1943 perustettu energiakonserni, joka tuottaa sähköä ja lämpöä vesivoimalla, lämpövoimalla ja ydinvoimalla. 75 vuoden mittaisen historiansa aikana yhtiöstä on muotoutunut merkittävä, vastuullinen toimija, jonka toiminta tuottaa laajamittaisesti hyvinvointia koko yhteiskuntaan.

Pohjolan Voiman organisaatioon kuuluu 11 tytäryhtiötä, 25 voimalaitosta eri puolilla Suomea ja noin 100 työntekijää. Osakkaidensa omistamana organisaationa Pohjolan Voima on monipuolinen voimavarojen yhdistäjä, joka pyrkii vahvistamaan asiakkaidensa kilpailukykyä energiamarkkinoilla.

Kokonaisuudessaan mankala-periaatteella toimiva Pohjolan Voima tuottaa noin 20 % kaikesta Suomessa kulutetusta sähköstä. Yhtiön perustehtävä on tuottaa energiaa omistajilleen, muun muassa metsäteollisuudelle, energiayhtiöille ja kemianteollisuudelle, jotka rahoittavat laitosten rakentamisen ja ylläpidon saaden vastineeksi energiaa omakustannehintaan. Tehokkaiden ja innovatiivisten energiapalveluiden tuottaminen on syvällä Pohjolan Voiman toiminnan ytimessä.

Pohjolan Voiman visio on olla markkinoiden kilpailukykyisin suuren mittakaavan energiatuottaja asiakkailleen, joten on hyvin luonnollista, että riskienhallinta näyttelee merkittävää osaa liiketoiminnan eri osa-alueilla.

Granite on yhdistävä tekijä strategisessa riskityössämme.

Rea Oikkonen, Pohjolan Voima, Ympäristöpäällikkö ja riskienhallinnan asiantuntija

Energia-alan toimijoiden rooli on koko yhteiskunnan toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää, joten ei ole mikään ihme, että riskienhallinnan roolia ei tarvitse erikseen perustella.

Pohjolan Voima tarkastelee toimintansa eri osa-alueita useista eri näkökulmista. Energian tuotannossa riskienhallinta on tärkeää, ympäristöpuolella jopa lakisääteistä, sillä ympäristölupien saaminen edellyttää, että organisaation riskienhallinta on vaatimusten mukaista.

Myös tuotantolaitoksissa riskienhallinta on tärkeässä roolissa ja Pohjolan Voiman yhtiöissä riskitilanteen kehitystä seurataan systemaattisesti.

Pohjolan Voiman riskienhallinnan kärkenä on ohjata koko organisaation riskienhallintaa, tukea tytäryhtiöiden riskienhallintatyön kehitystä ja tehdä konsernitason riskienhallintaa. Erityisen tarkkailun kohteena tässä työssä ovat yhtiön strategiset riskit, joiden arviointiin ja käsittelyyn Pohjolan Voima hyödyntää Graniten joustavia ja helppokäyttöisiä ratkaisuja.

Graniten avulla loimme näkymän koko organisaation riskitilanteeseen.

Rea Oikkonen, Pohjolan Voima, Ympäristöpäällikkö ja riskienhallinnan asiantuntija

Riskienhallinta ei ole uusi alue Pohjolan Voiman toiminnassa, mutta ennen Graniten käyttöönottoa tuloksellisen riskienhallinnan tekemisellä oli omat haasteensa.

Yhtiön riskienhallintaa tehtiin sen itse kehittämän riskienhallintamallin pohjalta, mitä varten oli hankittu räätälöity ratkaisu. Tämä ei kuitenkaan edistänyt riskitietoisen yrityskulttuurin kehittymistä, sillä sen toiminnallisuudet olivat käyttäjien näkökulmasta liian kankeita.

Toimintaa ohjaavan riskienhallintajärjestelmän on oltava riittävän helppokäyttöinen, että riskienhallinnasta vastaavat henkilöt saadaan motivoitua tulokselliseen riskienhallintaan. Systemaattisesti tehdyn riskienhallinnan edut toteutuvat osana organisaation normaalia toimintaa, eikä riskienhallintajärjestelmän käytettävyyden tule jarruttaa asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Pohjolan Voiman vanhan riskienhallintajärjestelmän jatkojalostaminen vastaamaan kehittyviä strategisen riskienhallinnan tarpeita ei olisi onnistunut ilman merkittäviä lisäkustannuksia, joten vaihto Graniten riskienhallintapalveluun oli loppujen lopuksi hyvin luonnollinen.

Riskienhallinnan tuloksellisuuden kannalta Graniten helppokäyttöisyydestä on ollut meille merkittäviä etuja.

Rea Oikkonen, Pohjolan Voima, Ympäristöpäällikkö ja riskienhallinnan asiantuntija

Pohjolan Voimassa konsernitason strategisten riskien hallinta tehdään Graniten avulla. Graniten riskienhallintapalvelu on tärkeä tekijä myös Pohjolan Voiman tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyssä. Tytäryhtiöt arvioivat toiminnassaan esiintyvät riskit tuottaen samalla konsernille helpon ja selkeän näkyvyyden yhtiön kokonaistilanteeseen.

Graniten avulla Pohjolan Voima saa siis kerättyä suuren organisaation kaikki strategiset riskit keskitetysti yhteen järjestelmään. Tytäryhtiöiden välisten tilanteiden vertaileminen on yksinkertaista, mikä tekee konsernitasolla riskienhallinnan kehittämisestä jouhevaa.

Graniten riskienhallintapalvelun edistynyt, selkeä ja helppokäyttöinen käyttöoikeuksien hallinta mahdollistaa sen, että vaikka konsernin kaikki strategiset riskit ovat yhdessä järjestelmässä, tytäryhtiöiden vastuuhenkilöt näkevät vain heille relevantit tiedot.

Granite on mahdollistanut myös riskienhallintatyön kehittymisen.

Rea Oikkonen, Pohjolan Voima, Ympäristöpäällikkö ja riskienhallinnan asiantuntija

Graniten riskienhallintapalvelun käyttöönotto toi mukanaan huomattavia muutoksia Pohjolan Voiman riskienhallintatyössä. Erityisesti järjestelmän helppokäyttöisyys on lisännyt yleistä innostusta riskienhallinnan tekemiseen.

Organisaation riskien arvioiminen on kehittynyt selkeämmäksi, mutta sen lisäksi siitä on tullut huomattavasti säännönmukaisempaa ja yhdenmukaisempaa kuin aiemmin.

Graniten järjestelmän ohjatusti asetettavat hallintatoimenpiteet ovat myös jouduttaneet niiden toimeenpanoa.

Koko konsernin laajuudelta tehtävä riskityö on tehostunut, kun Graniten monipuolinen riskienhallintapalvelu on poistanut tarpeen erillisten järjestelmien käyttöönottoon, opetteluun ja ylläpitoon. Tästä säästynyt energia ja resurssit voidaan kohdentaa näin tuloksellisen riskienhallintatyön tekemiseen.

Graniten kattavien raportointityökalujen avulla organisaation kokonaistilanne ja sen kehitys ovat avautuneet ymmärrettävästi ja selkeästi, mikä on tehnyt ongelmakohtien tunnistamisesta ja toiminnan kehittämisestä vaivatonta.

Tuloksia käytännön riskienhallinnasta

Kun haluat tietää miten riskienhallinta tuodaan osaksi liiketoiminnan strategiaa ja tulosohjausta käytännön tasolla osallistu Graniten veloituksettomaan riskienhallintawebinaarin. Varaa paikkasi täällä!


Julkaistu 29.10.2018

Ota yhteyttä

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.