Miten riskienhallinta jalkautetaan koko organisaatioon?

Riskienhallinnan jalkauttaminen organisaation kaikille tasoille on tärkeää, koska se mahdollistaa näkyvyyden organisaation koko riskitilanteeseen. Riskienhallinnan jalkauttaminen auttaa organisaatiota tunnistamaan, arvioimaan ja priorisoimaan toiminnassaan ilmeneviä riskejä mahdollisimman lähellä käytännön työtä. Kun kuva organisaation riskitilanteesta on ajan tasalla ja kattava, se luo organisaatiolle mahdollisuuden ryhtyä ennakoiviin toimiin uhkien vähentämiseksi ja mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Tehokas ja systemaattinen riskienhallinta auttaa organisaatiota tekemään parempia päätöksiä, koska näkyvyys riskien tilanteeseen luo ymmärrystä organisaation toiminnan seurauksista. Ajantasainen tieto auttaa organisaatioita päätöksenteossa, tekemään strategisia valintoja, jotka tukevat toiminnan tavoitteita.

Hyvin yleisiä haasteita riskienhallinnan jalkauttamisessa ovat:

1. Riskienhallintaprosessi nähdään monimutkaisena

On totta, että riskienhallintaan kuuluu monenlaisten mahdollisten riskien tunnistamista ja arviointia, ja mittavien tietotarvekokonaisuuksien hallinta vaatii harkintaa erityisesti suuremmissa organisaatioissa, joissa on useita eri osastoja, toimintoja ja sidosryhmiä. Tästä huolimatta ja ehkäpä juuri tämän vuoksi, hyvin suunniteltu ja systemaattisesti järjestetty riskienhallintamalli edes auttaa riskienhallinnan jalkauttamista.

2. Riskienhallinnan kehittämiseen on rajallisesti resursseja

Resurssit, erityisesti kehitystyöhön varatut resurssit ovat aina rajallisesti. Onnistunut riskienhallinta kuitenkin vaatii sille omistettua aikaa ja resursseja. Tästä syystä riskienhallinnan onnistunut jalkauttaminen vaatii oikean määrän resursseja. Yksi keino perustella riskienhallinnan vaatimia resursseja on tehdä se näkyväksi ja sitoa riskienhallinta olemassa oleviin prosesseihin, kuten strategiaan tai muihin toiminnan suunnittelun prosesseihin. Perusteltuna esimerkiksi strategian kautta, riskienhallintaan tarvittavat resurssit on huomattavasti helpompi esitellä ymmärrettävästi.

3. Ymmärryksen puute riskienhallinnan merkityksestä toiminnan tavoitteille

Riskienhallinta ja varsinkin sen kokonaisvaltainen jalkauttaminen saattaa tietyissä tapauksissa edellyttää merkittäviäkin muutoksia organisaation toimintatapaan. Muutos ei ole koskaan helppoa ja siksi voi olla työlästä saada kaikki organisaation työntekijät ja sidosryhmät kantamaan oma kortensa kekoon. Muutoksiin on usein vaikea suhtautua ja siksi on tärkeää, että riskienhallintaa käsitellään käytännön tasolla ja ymmärrettävien esimerkkien kautta. Ylimääräinen hifistely ja termeillä kikkailu on syytä minimoida muutosvastarinnan vähentämiseksi.

4. Riskienhallintaosaaminen on puutteellista

Rajallinen riskiehallintaosaaminen saattaa jarruttaa riskienhallinnan jalkauttamista, mutta käytännön riskienhallinnan kannalta kyse on usein näköharhasta. Riskienhallinta voi vaatia erityisosaamista riskienhallinnan ohjaamisen tasolla, eikä organisaatioilla välttämättä ole talon sisällä tarvittavaa asiantuntemusta riskienhallinnan tehokkaaseen toteuttamiseen. Käytännön tuloksia tuottavat riskienhallintateot ovat kuitenkin jokaisen organisaation arkipäivää.

Miten onnistua riskienhallinnan jalkauttamisessa?

Nopeasti kehittyvä ja muuttuvat toimintaympäristö voi tuoda haasteita riskienhallinnan jalkauttamiseen. Riskienhallinnan tilanne voi muuttua nopeastikin, ja organisaatioiden on kyettävä reagoimaan näihin muutoksiin hallitakseen niitä tehokkaasti. Tästä syystä on tärkeää, että riskienhallinta jalkautetaan hallittavina kokonaisuuksina.

Tiivistäen riskienhallinnan jalkauttamisessa onnistuu kun:

Sidot riskienhallinta organisaation olemassa oleviin prosesseihin

Yksi tapa sitoa riskienhallinta meneillään oleviin prosesseihin on sisällyttää riskienhallinta esimerkiksi organisaation strategiseen suunnitteluprosessiin. Käytännössä tämä tarkoittaa niiden riskien tunnistamista, jotka voivat vaikuttaa organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamiseen, mutta riskienhallintasuunnitelman laatimista näiden strategisten riskien vähentämiseksi. Riskienhallintasuunnitelmaa tulee tarkistaa säännöllisesti sen varmistamiseksi, että se pysyy tehokkaana ja merkityksellisenä.

Toinen tapa sitoa riskienhallinta meneillään oleviin prosesseihin on sisällyttää riskiarvioinnit projektinhallintaprosesseihin. Tämä tarkoittaa riskinarviointien tekemistä projektin eri vaiheissa mahdollisten riskien tunnistamiseksi ja strategioiden kehittämiseksi niiden vähentämiseksi. Sisällyttämällä riskinarvioinnit projektinhallintaprosesseihin organisaatiot voivat ennakoivasti tunnistaa ja hallita riskejä ennen kuin niistä tulee suuria ongelmia.

Järjestät henkilöstölle säännöllisiä riskityöpajoja

Riskienhallinta on olennainen prosessi mille tahansa organisaatiolle riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja niiden vähentämiseksi. Riskienhallinnan ei kuitenkaan tulisi olla vain muutaman organisaation henkilön vastuulla; riskienhallinta kuuluu kaikille organisaation työntekijöille. Säännölliset riskienhallintatyöpajat voivat auttaa kouluttamaan työntekijöitä riskienhallinnan parhaista periaatteista ja toimintamalleista. Koulutus riskienhallinnan perusteisiin tarjoaa henkilöstölle myös työkaluja ja tietoa, jotka auttavat hallitsemaan riskejä heidän päivittäisessä työssään.

Riskienhallintatyöpajan pitämiseen on monia erilaisia muotoja. Jotkut organisaatiot pitävät mieluummin henkilökohtaisia istuntoja, kun taas toiset voivat pitää virtuaalisia työpajoja. Valitsemasi muoto riippuu organisaatiosi koosta, työntekijöiden työpisteistä, mutta myös siitä mitä riskienhallinnalla halutaan saavuttaa.

Riskityöpajoja järjestettäessä on tärkeää tunnistaa keiden tulee osallistua niihin. Riskityöpajoihin voi osallistaaeri osastojen työntekijöitä, johtajia ja jopa ulkoisia sidosryhmiä, kuten myyjiä tai kumppaneita. Näin varmistetaan, että kaikki asiaankuuluvat näkökulmat otetaan huomioon työpajan aikana.

Kannusta kaikkia työntekijöitä osallistumaan työpajan aikana. Tämä voi tarkoittaa sisältää ryhmäkeskusteluja riskienhallinnasta, tapaustutkimuksia ja harjoituksia, jotka auttavat työntekijöitä tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä päivittäisessä työssään. Tämä auttaa työntekijöitä ymmärtämään riskienhallinnan tärkeyden ja roolinsa riskien vähentämisessä ja jopa mahdollisuuksien tunnistamisessa.

Kerrot ja näytät koko henkilöstölle säännöllisesti mitä hyötyä ja riskienhallinnasta on

Tehokas riskienhallinta on ratkaisevan tärkeää jokaisen organisaation menestykselle. Se auttaa organisaatioita tunnistamaan mahdolliset riskit ja kehittämään strategioita niiden lieventämiseksi, mikä voi estää kalliita virheitä, mainevaurioita ja muita kielteisiä seurauksia. Monet työntekijät eivät kuitenkaan välttämättä ole tietoisia riskienhallinnan eduista tai roolistaan riskienhallinnassa. Tässä on muutamia tapoja, joilla organisaatiot voivat tiedottaa työntekijöilleen riskienhallinnan eduista:

Ensimmäinen askel tiedottaessa työntekijöille riskienhallinnan eduista on kouluttaa heitä siitä, mitä riskienhallinta on ja miten se toimii. Tähän voisi sisältyä riskinhallintaprosesseja, työkaluja ja tekniikoita koskeva koulutus.

Korosta riskienhallinnan merkitystä ja sitä, kuinka se voi auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa. Käytä esimerkkejä tosielämästä organisaatioista, jotka ovat kärsineet huonon riskinhallinnan seurauksena.

Tee riskienhallinnasta merkityksellinen: Auta työntekijöitä ymmärtämään, kuinka riskienhallinta on olennaista heidän roolinsa kannalta ja miten he voivat osallistua riskien hallintaan. Tämä voi sisältää esimerkkejä siitä, kuinka riskit voivat vaikuttaa heidän osastoonsa tai projektiinsa.

Kommunikoi riskienhallinnan menestystarinoita: Kerro menestystarinoita siitä, kuinka tehokas riskienhallinta on auttanut organisaatiota aiemmin. Tämä voisi sisältää esimerkkejä siitä, kuinka riskit tunnistettiin ja miten niitä pienennettiin, mikä auttoi organisaatiota välttämään negatiiviset seuraukset.

Työntekijöille tiedottaminen riskienhallinnan eduista on olennaista sen varmistamiseksi, että he ymmärtävät riskienhallinnan tärkeyden ja oman roolinsa sen toteutumisessa. Kouluttamalla työntekijöitä, korostamalla riskienhallinnan merkitystä, tekemällä siitä relevanttia, tiedottamalla menestystarinoista ja luomalla riskienhallintakulttuuria organisaatiot voivat auttaa työntekijöitään ymmärtämään riskienhallinnan edut ja tehostamaan riskien hallintaa.

Teet riskienhallinnasta ymmärrettävää ja helppoa

Tehokas tiedottaminen riskienhallinnasta onnistuneen riskienhallinnan tae. Monimutkaisten riskienhallintakonseptien viestiminen työntekijöille ymmärrettävällä ja mukaansatempaavalla tavalla voi kuitenkin olla haastavaa. Tässä on muutamia tapoja, joilla voit tehdä riskienhallinnan viestimisestä työntekijäystävällisempää:

Kun kerrot riskienhallinnasta, käytä yksinkertaista kieltä: Vältä teknistä ammattislangia ja lyhenteitä, jotka eivät ehkä ole työntekijöille tuttuja. Käytä sen sijaan yksinkertaista kieltä ja selkeitä selityksiä riskienhallinnan käsitteiden välittämiseen.

Anna käytännön esimerkkejä: Käytä tosielämän riskienhallintaesimerkkejä havainnollistaaksesi riskienhallintakonsepteja. Tämä auttaa työntekijöitä ymmärtämään, miten riskienhallinta vaikuttaa heidän työhönsä, ja tekee käsitteistä suhteellisia.

Käytä visuaalisia apuvälineitä: Visuaaliset apuvälineet, kuten kaaviot ja kuvaajat, voivat olla hyödyllinen työkalu riskienhallintatiedon esittämiseen ymmärrettävämmällä tavalla. Ne voivat auttaa yksinkertaistamaan monimutkaisia tietoja ja helpottamaan työntekijöiden ymmärtämistä keskeisistä käsitteistä.

Miten Anora Group jalkautti riskienhallintansa Graniten riskienhallintyökalujen avulla:

Yhteenveto

Riskienhallinnan jalkauttaminen tehokkaasti koko organisaatioon on tärkeää, että muutokset toimintaympäristössä eivät pääse yllättämään tai keskeyttämään liiketoiminnan tavoitteita. Riskienhallintaa jalkauttaessa on olennaista varmistaa, että työntekijät pystyvät hallitsemaan riskejä tehokkaasti.

Ota yhteyttä

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.