Aalto Yliopisto – Työriskienhallintaa ja työturvallisuutta

Aalto-yliopisto on vuonna 2010 toimintansa aloittanut kansainvälinen yliopisto, joka toimii tekniikan, tieteen, talouden ja taiteen aloilla. aloilla. Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun yhdistyessä syntynyt Aalto-yliopisto on nimetty arkkitehti Alvar Aallon mukaan.

Aalto-yliopistossa on noin 17 500 opiskelijaa ja noin 4 000 työntekijää, joista professoreita noin 390. Aalto-yliopiston kuusi korkeakoulua ovat profiloituneet neljälle avainosaamisalueelle: ICT ja digitalisaatio, materiaalit ja kestävä luonnonvarojen käyttö, taide ja design sekä liiketoiminta muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä.
Kokonaisriskienhallinta ja turvallisuus ovat keskiössä laaja-alaista tutkimusta, taiteellista toimintaa ja opetusta toteuttavassa organisaatiossa. Aalto-yliopistolla on käytössään Graniten sähköinen työkalu kahteen kokonaisriskienhallinnan osa-alueeseen, työsuojelun riskienarviointiin (työpaja- ja laboratoriotyöympäristö sekä toimistoympäristö) ja poikkeamaraportointiin (työsuojelu ja turvallisuus).

Graniten sähköiset työkalut

Ymmärrys työturvallisuuden ja työriskienhallinnan yhteisistä periaatteista ovat Aalto-yliopiston kansainvälisessä ja monikulttuurisessa toimintaympäristö tärkeää.
Työympäristön terveellisyys ja turvallisuus tulee varmistaa niin opiskelijoille, työntekijöille kuin vierailijoillekin.

Nykyaikaiset järjestelmät ja työkalut mahdollistavat työriskienhallinnan kehittämisen ja työturvallisuuden parantamisen.

Tiina Okkonen, Senior specialist in Occupational safety and health, Aalto University

Aalto-yliopiston työriskienhallinnan kehitys on monipolvinen prosessi, jota ylläpidetään jatkuvasti. Monialaisen tutkimuksen ja opetuksen maailmassa tarpeet kasvavat ja kehittyvät ja niihin on kyettävä reagoimaan — ideaalitilanteessa jo ennakolta ja suunnitteluvaiheessa.

Osallistava ja ennaltaehkäisevä työ parantaa työturvallisuutta. Aalto-yliopisto on Suomen suurimpia yliopistoja ja sen toiminnan tila on harvoin staattista. Eritoten pandemian ja muiden globaalien ilmiöiden myötä myös yliopistossa tehtävän työn luonne on ollut muutoksessa. Työriskienarvioinneissa tämäkin on pitänyt ottaa huomioon.

Granite on tuonut työriskienarviointien tekoon yhdenmukaiset periaatteet ja avannut näkymän näiden riskien ja uhkien kehitykseen.

Tiina Okkonen, Senior specialist in Occupational safety and health, Aalto University

Tuottaakseen tuloksia ja parantaakseen työn turvallisuutta on työriskienhallintatyön oltava jatkuvaa ja halittua toimintaa. Aalto-yliopiston työriskienhallintatyössä painottuu riskien läpinäkyvyys. Graniten järjestelmällä työriskien tilannetta voidaan tarkastella ja toimenpiteitä edistää ohjatusti ja yhdenmukaisesti. Työriskienhallinnan kypsyystaso, osaaminen ja työturvallisuuskulttuurin taso kehityttävät tehokkaasti osana normaalia työtä, kun kaikki osallistuvat työsuojelun riskienarviointiin ja poikkeamailmoitusten tekemiseen.

Aalto-yliopistolla jokaisella on mahdollisuus poikkeamailmoitusten tekemiseen. Näin saadaan talteen tärkeää tietoa myös läheltä piti -tilanteista. Kun poikkeamat on mahdollista tutkia yhdenmukaisten kriteerien mukaisesti, myös niiden juurisyyt saadaan näkyviin ja korjattua, niin ettei tilanne pääse toistumaan.

Työriskienhallinnan ja työturvallisuuden kehittäminen vaatii ajantasaista tietoa. Granite on selkeä ja helppo käyttää.

Tiina Okkonen, Senior specialist in Occupational safety and health, Aalto University

Työturvallisuus on yhteinen asia, eikä se kehity, jos sen kehittymisen mahdollistavat työkalut jäävät suppean ja rajatun joukon käyttöön. Aalto-yliopistolla työturvallisuutta ja työriskienhallintaa on lähestytty jalkauttamalla työnsuojelun riskiarviointien tekeminen laitoksille ja yksiköille. Tämä luo laitosten riskitilanteesta täsmällisen, yhdenmukaisen kuvan, mutta samalla myös ajantasaista tietoa koko organisaation työsuojelun työriskikuvasta.

Käyttämämme Graniten järjestelmät mahdollistavat ennakoivan lähestymisen työriskien hallintaan.

Tiina Okkonen, Senior specialist in Occupational safety and health, Aalto University

Työriskienhallinnan ja työturvallisuuden kehittäminen korkeakoulumaailmassa ei tapahdu itsestään. Kehitystyö on jatkuvaa ja vaatii pitkäjännitteisyyttä.
Näkyvyys työriskienhallinnan ja työturvallisuuden isoihin kokonaisuuksiin mahdollistaa korjaavien toimenpiteiden kohdentamisen niin, että ne saadaan tehokkaasti käytännön tasolle asti. Tämä vaatii kuitenkin systemaattista työriskienhallintaan sitoutumista, säännöllistä työriskien päivittämistä sekä ymmärrystä omasta toimintaympäristöstä.

Graniten työkalujen käytettävyys ja raportointi ovat luoneet pohjan Aalto-yliopiston työturvallisuuden systemaattiselle kehitykselle. Työhön liittyvät riskit, uhkat ja poikkeamat saadaan näkyviin ja niille kyetään kohdentamaan korjaavia toimenpiteitä.
Graniten ketterästi räätälöivä järjestelmä ja sen raportointiominaisuus tukevat Aalto-yliopiston työturvallisuuskulttuurin tarpeita ja ohjaavat turvallisuuden kehitystoimenpiteitä.

Tuloksia käytännön riskienhallinnasta

Kun haluat tietää miten riskienhallinta tuodaan osaksi liiketoiminnan strategiaa ja tulosohjausta käytännön tasolla osallistu Graniten veloituksettomaan riskienhallintawebinaarin. Varaa paikkasi täällä!


Kirjoittanut
Antti Pekkala
LinkedIn

Ota yhteyttä

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.