Mitä on riskienhallinnan kypsyysmalli?

Riskienhallinnan kypsyysmalli on strateginen kehys, joka auttaa organisaatioita arvioimaan ja kehittämään kyvykkyyttä tunnistaa, arvioida ja hallita riskejä. Se tarjoaa rakenteen, jonka avulla organisaatiot voivat mitata, arvioida ja parantaa riskienhallintaprosessejaan sekä varmistaa, että riskejä käsitellään tehokkaasti ja kattavasti. Kypsyysmalli auttaa organisaatioita ymmärtämään, missä vaiheessa ne ovat riskienhallinnan polulla ja mitä askeleita tarvitaan riskienhallintakyvykkyyden parantamiseksi.

Miten riskienhallinnan kypsyysmalli toimii?

Riskienhallinnan kypsyysmalli sisältää useita eri tasoja tai vaiheita, jotka kuvaavat organisaation riskienhallintakyvykkyyden tasoa ja kehitystä. Jokaisella tasolla on määritelty tietyt ominaisuudet, käytännöt ja toiminnot, jotka liittyvät riskienhallintaan. Organisaatio arvioi itsensä näiden ominaisuuksien perusteella ja tunnistaa vahvuudet sekä kehityskohteet.

Riskienhallinnan kypsyysmallin tehtävänä on arvioida ja kehittää organisaation riskienhallintakyvykkyyttä sekä varmistaa, että riskit tunnistetaan ja käsitellään tehokkaasti. Keskeiset tavoitteet voidaan konkretisoida neljään asiaan

  • Riskienhallintakyvykkyyden “benchmarking” – Riskienhallintakyvykkyyden ”benchmarking” tarkoittaa organisaation riskienhallintakäytäntöjen vertailua parhaisiin käytäntöihin. Tämä auttaa tunnistamaan, missä kohdin riskienhallintaprosessia voidaan parantaa ja miten organisaatio voi oppia muilta toimijoilta. Benchmarking edistää jatkuvaa parantamista ja auttaa organisaatiota pysymään kilpailukykyisenä.
  • Riskienhallintakäytäntöjen arviointi ja kehitys – Riskienhallintakyvykkyyden kehittäminen edellyttää riskienhallintakäytäntöjen jatkuvaa arviointia ja päivittämistä. Organisaation on tärkeää varmistaa, että sen riskienhallintastrategiat ovat ajantasaisia ja että ne vastaavat muuttuvia liiketoimintaympäristön olosuhteita.
  • Riskienhallinnan ja päätöksenteon tehostaminen – Kypsä riskienhallintaprosessi edistää päätöksentekoa antamalla parempaa tietoa riskeistä ja niiden vaikutuksista. Riskienhallinta auttaa organisaatiota tekemään perusteltuja päätöksiä ja varautumaan mahdollisiin haitallisiin vaikutuksiin.
  • Jatkuvan parantamisen kulttuurin edistäminen riskienhallinnassa – Riskienhallinnan kypsyysmallin lopullinen tavoite on edistää jatkuvan parantamisen kulttuuria organisaatiossa. Tämä tarkoittaa, että riskienhallinta ei ole staattinen prosessi, vaan organisaatio pyrkii jatkuvasti parantamaan riskienhallintakäytäntöjään ja oppimaan menneistä kokemuksista.

Riskienhallinnan kypsyysmalli on arvokas työkalu organisaatiolle, jotka pyrkivät asettamiinsa tavoitteisiin systemaattisesti.

Riskienhallinnan kypsyysmalli tarjoaa useita etuja organisaatiolle, joista voisimme mainita viisi:

• Tietoisuus: Organisaatio saa selkeän kuvan siitä, missä se seisoo riskienhallinnan kehityksessä.
• Suunnitelmallisuus: Kypsyysmalli auttaa organisaatiota suunnittelemaan ja priorisoimaan kehitystoimia.
• Tavoitteellisuus: Organisaatio voi asettaa konkreettisia tavoitteita riskienhallintakyvykkyyden parantamiseksi.
• Vahvuuksien Hyödyntäminen: Kypsyysmalli auttaa organisaatiota tunnistamaan ja hyödyntämään vahvuuksiaan.
• Riskienhallinnan Tehostaminen: Kypsyysmalli ohjaa organisaatiota kohti tehokkaampaa riskienhallintaa ja parempaa valmiutta riskeihin.

Riskienhallinnan kypsyysmallin tasot pähkinänkuoressa:

Riskienhallinnan kypsyysmallissa on viisi tasoa, jotka kuvaavat organisaation riskienhallinnan maturiteettia:

1. Alustava /Ad hoc

Ensimmäisellä tasolla riskienhallinta on reaktiivista ja satunnaista. Riskejä arvioidaan pakon edessä. Resurssit, ymmärrys ja osaaminen vajavaisia. Riskeiltä puuttuvat omistajuus sekä seuranta eivät ne koske tavoitteita, strategiaa tai johtamista. ja kestävyyden.

2. Toistettava / hajanainen

Toisella tasolla riskienhallinnassa painottuu hajaantunut dokumentointi. Riskienhallinnan prosessit ovat epäjohdonmukaisia, manuaalisia sekä irrallaan liiketoiminnan arjesta ja riskienhallinnan tuottama data liiketoiminnan kannalta arvotonta.Määritysten puute vaikeuttaa tehokkuuden mittaamista.

3. Määritelty

Kolmannella tasolla riskienhallinta alkaa jalkautua kokonaisvaltaisesti organisaatioon taso tasolta ja osasta osastolta. Siiloutumisesta pyritään eroo määrtiellyillä prosesseilla, mutta johdonmukaisuudessa on puutteita. Riskienhallinnan prosessien integrointi, vastuutus, seuranta, jatkuvuus, sekä operatiivsten, että liiketoiminnan riskien systemaattinen raportointi alkuvaiheessa.

4. Integroituva

Neljännellä tasolla organisaatiolla on osastojen välinen strategia riskien hallintaan ja  resilienssin kehittämiseen. Strategian toteutuminen nojaa eri toimintojen väliseen, yhdenmukaiseen riskienhallintaan, prosesseihin, läpinäkyvään tiedonjakoon ja teknologiaan, mikä lisää tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Kaikki prosessit eivät ole täysin integroituja, ja riskienhallinnassa keskitytään uhkakuvien ja ongelmien välttämiseen ketterän optimoinnoin sijaan.

5. Optimoiva

Viidennellä tasolla riskienhallinta ja resilienssin kehittäminen on integroitu koko liiketoimintaan. Riskejä, uhkia, mahdollisuuksia ja vaatimustenmukaisuutta arvioidaan suhteessa suorituskykyyn ja tavoitteisiin. Johdonmukaiset, olennaiset ja yhdenmukaiset ydinriskiprosessit kattavat koko organisaation arjen toiminnan kitkattomasti ja kustannustehokkaasti

Yhteenvetona voidaan todeta, että riskienhallinnan kypsyysmalli tarjoaa arvokkaan työkalun organisaatiolle sen riskienhallintakyvykkyyden arvioimiseen ja kehittämiseen. Se auttaa organisaatiota parantamaan riskienhallintaprosessejaan, vähentämään riskejä ja saavuttamaan liiketoiminnallisia tavoitteita varmemmin. Jos haluat arvioida oman organisaatiosi riskienhallinnan kypsyystason kokeile Graniten Riskienhallinnan kypsyystaso -arviointityökalua.

Tuloksia käytännön riskienhallinnasta

Kun haluat tietää miten riskienhallinta tuodaan osaksi liiketoiminnan strategiaa ja tulosohjausta käytännön tasolla osallistu Graniten veloituksettomaan riskienhallintawebinaarin. Varaa paikkasi täällä!


Kirjoittanut
Antti Pekkala
LinkedIn

Ota yhteyttä

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.