Riskienhallinnan kypsyys tukee tulosta

Kun pohdimme organisaation riskienhallintakypsyyttä, yksi keskeisistä arviointiulottuvuuksista on tehokkuus.

Riskienhallintakypsyyden arviointiulottuvuus tarkoittaa sitä, miten laajasti ja aktiivisesti organisaatio tunnistaa, arvioi ja hallitsee riskejä. Se kuvastaa riskienhallinnan toimintojen syvyyttä ja laajuutta organisaation toiminnassa. Arviointiulottuvuudet; tehokkuus, kattavuus ja proaktiivisuus, auttavat arvioimaan organisaation riskienhallinnan kehitystasoa ja valmiutta reagoida riskeihin.

Riskienhallinnan tehokkuus viittaa siihen, miten hyvin organisaatio pystyy saavuttamaan riskienhallinnan tavoitteet ja vastaamaan riskeihin mahdollisimman tehokkaasti. Tarkastellaanpa tätä ulottuvuutta syvemmin ja selvitetään, miten organisaatio voi arvioida ja kehittää riskienhallintansa tehokkuutta.

Tehokkaan riskienhallinnan tunnusmerkit

Tehokas riskienhallinta on paljon enemmän kuin vain riskien välttämistä. Se perustuu strategiseen lähestymistapaan, joka kattaa laajan kirjon toimenpiteitä ja käytäntöjä, joilla minimoidaan negatiiviset vaikutukset ja samalla maksimoidaan mahdollisuudet. Tehokas riskienhallinta tunnustaa, että riskit ovat olennainen osa liiketoimintaympäristöä ja niihin on varauduttava systemaattisesti.

Tehokkaan riskienhallinnan tunnusmerkit ovat:

Tavoitteellisuus: Organisaatio tunnistaa selkeästi riskienhallinnan tavoitteet ja pyrkii saavuttamaan ne. Riskienhallinta on integroitu osaksi organisaation strategiaa ja päivittäistä toimintaa.

Suunnitelmallisuus: Riskienhallinta on suunniteltu ja rakennettu systemaattisesti. Organisaatiolla on selkeä riskienhallintasuunnitelma, joka määrittelee vastuut, toimenpiteet ja aikataulut.

Resurssit: Organisaatiolla on riittävästi resursseja riskienhallinnan toteuttamiseen. Tämä sisältää sekä taloudelliset resurssit että pätevän henkilöstön.

Toimenpiteet: Tehokas riskienhallinta sisältää laajan valikoiman toimenpiteitä riskien lieventämiseksi tai hyödyntämiseksi. Näihin voi kuulua esimerkiksi varautumissuunnitelmien luominen, vakuutusten hankkiminen tai prosessien uudelleenjärjestely.

Seuranta ja arviointi: Riskienhallintaa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Organisaatio pystyy arvioimaan, kuinka hyvin toimenpiteet toimivat ja tekemään tarvittavia muutoksia.

Arviointi: Miten tarkastella riskienhallinnan tehokkuutta

Organisaation on tärkeää arvioida, kuinka tehokas sen riskienhallinta todellisuudessa on. Tämä auttaa tunnistamaan vahvuudet ja mahdolliset kehityskohteet. Arviointi voi tapahtua esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

Kuinka hyvin riskienhallinta tukee organisaation strategisia tavoitteita? Tehokkaan riskienhallinnan tulisi olla linjassa organisaation tavoitteiden kanssa ja tukea niiden saavuttamista.

Kuinka nopeasti organisaatio pystyy reagoimaan uusiin riskeihin? Reagointikyky uusiin ja odottamattomiin riskeihin voi olla merkki riskienhallinnan tehokkuudesta.

Kuinka hyvin riskienhallinta on integroitu organisaation päivittäiseen toimintaan? Tehokas riskienhallinta ei ole erillinen prosessi, vaan osa jokapäiväistä päätöksentekoa.

Miten systemaattisesti riskienhallintaa seurataan ja arvioidaan? Jatkuva seuranta ja arviointi ovat avain tehokkaaseen riskienhallintaan.

Tehokkuus yhteistyössä muiden ulottuvuuksien kanssa

Riskienhallinnan tehokkuus ei ole erillinen osa-alue, vaan se vaikuttaa ja yhdistyy muihin arviointiulottuvuuksiin, kuten kattavuuteen ja proaktiivisuuteen. Tehokas riskienhallinta edellyttää kattavaa lähestymistapaa, joka ulottuu organisaation kaikkiin osa-alueisiin ja toimintoihin. Lisäksi se vaatii proaktiivista ajattelutapaa, jossa pyritään ennakoimaan riskejä ja varautumaan niihin ennen kuin ne ilmenevät.

Riskienhallinnan kattavuus:

Kattavuus tarkoittaa riskienhallinnan ulottumista organisaation eri osa-alueisiin ja toimintoihin. Alhainen kattavuus tarkoittaa, että riskienhallintaa harjoitetaan satunnaisesti tai rajoitetusti tietyillä alueilla. Etulinjan johtajat eivät esimerkiksi osallistu säännöllisesti riskiarviointeihin eikä toimintojen välillä ole yhteisiä standardeja tiedon jakamiseen. Korkea kattavuus viittaa siihen, että riskienhallinta on integroitu laajasti yrityksen eri toimintoihin ja prosesseihin. Kattavuuden lisääntyessä koko organisaatio osallistuu riskityöhön, yhteiset standardit on luotu, riskit tunnistetaan paremmin ja niitä pystytään käsittelemään kokonaisvaltaisemmin.

Riskienhallinnan proaktiivisuus:

Proaktiivisuus liittyy organisaation kykyyn ennakoida ja varautua riskeihin. Reaktiivinen toiminta tarkoittaa, että riskeihin reagoidaan vasta niiden ilmetessä. Siinä keskitytään nykytilanteeseen huomioimatta tulevaisuuden skenaarioita. Toimenpiteet ovat aina tilannekohtaisia ja korjaavia ja työntekijöitä koulutetaan riskien varalla vain silloin, kun välittömiä tarpeita ilmaantuu.

Ennakoiva toiminta puolestaan merkitsee, että organisaatio pyrkii ennalta tunnistamaan riskejä ja varautumaan niihin aktiivisesti. Korkea proaktiivisuus tarkoittaa, että organisaatio tekee tarvittavia toimenpiteitä riskien välttämiseksi tai vaikutusten minimoimiseksi. Käytännössä se saattaa tarkoittaa sitä, että yrityksen sisällä on vahva tehtäväkierrot osastojen ja vastuualueiden välillä ja että palkintamallit perustuvat resilienssin maksimoimiseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Usein myös valtaosa johtamisosaamisesta hankitaan talon sisältä.

Riskienhallintakypsyyden arviointi — Riskienhallinnan kypsyys tukee tavoitteellista ja tuloksellista riskienhallintaa

Yhteenvetona voimme todeta, että tehokas riskienhallinta on elintärkeää organisaation menestyksen ja kestävyyden kannalta. Se vaatii suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta, resursseja ja jatkuvaa seurantaa. Tehokkuus on yksi kulmakivistä, joiden varaan vahva riskienhallintakulttuuri rakentuu.

Yhdessä nämä arviointiulottuvuudet auttavat hahmottamaan, kuinka vahvasti riskienhallinta on osa organisaation kulttuuria ja toimintatapoja. Korkea kattavuus ja proaktiivisuus osoittavat, että riskienhallinta on pitkälle kehittynyttä ja organisaatio on valmis kohtaamaan monenlaisia riskejä tehokkaasti ja ajoissa. Jos haluat arvioida oman organisaatiosi riskienhallinnan kypsyystason kokeile Graniten Riskienhallinnan kypsyystaso -arviointityökalua.

Tuloksia käytännön riskienhallinnasta

Kun haluat tietää miten riskienhallinta tuodaan osaksi liiketoiminnan strategiaa ja tulosohjausta käytännön tasolla osallistu Graniten veloituksettomaan riskienhallintawebinaarin. Varaa paikkasi täällä!


Kirjoittanut
Antti Pekkala
LinkedIn

Ota yhteyttä

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.